عقاید

  • روایت "ننه غلام" از همسایگی با مقام معظم رهبری

    روایت "ننه غلام" از همسایگی با مقام معظم رهبری

    :مقام معظم رهبری برابر برنامه منظمی که دارند به سرکشی از خانواده شهدا می پردازند.ایشان در سفرهایی که به مشهد داشته و دارند بازدید از خانواده شهدا را هیچگاه از یاد نبرده اند.