هیئت

  • در حزب کارگزاران چه کسی دروغ میگوید؟

    در حزب کارگزاران چه کسی دروغ میگوید؟

    ظاهرا «لیبرالیسم» هم از جمله مفاهیمی است که در حزب کاگزاران تقدیری مشابه آلترناتیو نزد شهردار مزبور را پیدا کرده و کارگزاران را سر کار گذاشته یا آنکه کارگزاران خودشان را سر کار گذاشته اند!