معارف

  • جامعه ی دینی و نسبت آن با حکومت دینی(۱)

    جامعه ی دینی و نسبت آن با حکومت دینی(۱)

    داشتن جامعه‏ ی دینی بدون حکومت دینی و خواستن حکومت دینی بدون جامعه‏ی دینی نه مفید است و نه ممکن. یک ملازمه‏ای شبیه به تضایف بین این دو مقوله برقرار است. یعنی جامعه‏ ی دینی و حکومت دینی در رابطه با همدیگر معنی می‏شوند، نه جدا از هم. از حیث دیگری هم با هم اشتراک دارند و آن مجاهدت بیشتر برای رسیدن به نصاب‏های بالاتر جامعه‏ی دینی و حکومت دینی است.