مدرسه

  • آیا موسیقی مانعی در رسیدن به کمال حقیقی است؟

    آیا موسیقی مانعی در رسیدن به کمال حقیقی است؟

    چون تشخیص موسیقی نافع از موسیقی ضار برای افراد عادی ممکن نیست لذا شارع مقدس باب آن را به طور کل بسته است و نخواسته افراد از این راه به طرف خداوند نزدیک شوند و آن را حرام فرموده است.