علم بومی

  • نظافت:عدم خوش بینی و صداقت از جمله عوامل تفرقه در تشکیلات است

    نظافت:عدم خوش بینی و صداقت از جمله عوامل تفرقه در تشکیلات است

    این استاد حوزه و دانشگاه ضمن بیان اینکه یکی از علامت‌های تفرقه خیرخواه نبودن برای یکدیگر است تصریح کرد: کمک نکردن به یکدیگر، عدم صداقت و پنهان کاری، نداشتن جدیت، دین را فدای کار کردن و نداشتن خوش بینی از جمله عوامل تفرقه در تشکیلات است.