عبدالحمید واسطی

  • آیا فتنه دیگری در راه است؟

    بازخوانی اتفاقات مهم اجتماعی یک سال اخیر کشور/

    آیا فتنه دیگری در راه است؟

    با نگاهی دقیق‌تر به اتفاقات و رویدادهای یک سال اخیر در کشور درمی‌یابیم که این اتفاقات و رخدادها با استفاده‌از ابزار شایعه بیشتر از بستر اجتماعی ظهور کرده و به بستر امنیتی ختم شده است. به‌عبارت دیگر، دشمن با سوءاستفاده از بسترهای به‌وجودآمده در فضای اجتماعی و با استفاده از شایعه سعی کرده است کشور را دچار چالش امنیتی کند.