شورای شهر مشهد

 • صادرکننده مجوز کنسرت حاشیه ساز پاسخگو باشد

  صادرکننده مجوز کنسرت حاشیه ساز پاسخگو باشد

  با توجه به پیشینه اجرای کنسرت های مختلف در سطح شهرستان که با حاشیه های ضد فرهنگی همچون رقص‌های مختلط همراه بوده است، اجرای این‌چنین برنامه ای برای شهروندان مشهدی، در یک مرکز علمی درحالی که نیروی انتظامی اجازه ورود به آن محل را ندارد با فرهنگ عمومی مردم شهرستان چناران منافات دارد

 • حمایت مردم گلبهار از لغو کنسرت موسیقی اخیر+عکس

  با امضای طوماری صورت گرفت/

  حمایت مردم گلبهار از لغو کنسرت موسیقی اخیر+عکس

  در کنسرت های مشابه برگزار شده در چناران و شهرهای دیگر اتفاقاتی افتاده است که اموری از جمله بی حجابی و اختلاط محرم و نامحرم در نزد اکثریت شرکت کنندگان نادیده گرفته شده است.