شهرسازی

  • زاکانی ؛ متهم پرونده کرسنت، وزیر شده است

    زاکانی ؛ متهم پرونده کرسنت، وزیر شده است

    درمورد پرونده کرسنت دولت مسیر غلطی را دنبال کرد چراکه برخی متهمین پرونده را به عنوان وزیر معرفی کرد و یا بعضی از آنها بعدا در وزارت نفت مسئولیت گرفتند و این موضوع که رئیس‌جمهور معرفی کرد، مجلس رأی اعتماد داد و دستگاه قضایی هم محکوم نکرد اکنون پاشنه آشیل ما شده است زیرا ما نمی‌توانیم ادعای فساد در پرونده ای را مطرح کنیم که سراسر آن پر از فساد است. چون آن‌ها مدعی هستند وقتی شما به برخی آقایان که متهم هستند، مسئولیت داده‌اید چه انتظاری از ما دارید و می‌پرسند تا کنون دادگاه ایران چند نفر از این متهمین را محکوم کرده است که توقع دارید ما آن‌ها را محکوم کنیم؟