خلیل موحدی

  • بلوغ زودرس جنسی بحرانی خطرناک در عصر حاضر است

    بلوغ زودرس جنسی بحرانی خطرناک در عصر حاضر است

    کارشناس مسائل تربیتی به تربیت جنسی فرزندان از منظر اسلام اشاره کرد و گفت: بلوغ زودرس جنسی، یک بحران و خطر در دنیای کنونی مطرح است، آمارهای خطرناکی از این مسأله دیده می شود و در میان رفتار والدین بر تربیت جنسی فرزدندان تأثیر مستقیم دارد.