حمایت از تولید ملی

  • درگوشی با هم حرف نزنید!

    درگوشی با هم حرف نزنید!

    پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: هرگاه سه نفر با هم بودید دو نفرتان با یکدیگر درگوشی سخن نگویند تا زمانی که به میان جمع درآیید؛ زیر این کار باعث ناراحتی دیگری می شود(میزان الحکمه 12 ص160)