حامد رضا معاونیان

  • فرماندار مشهد پای صحبت جمعی از جوانان نشست

    فرماندار مشهد پای صحبت جمعی از جوانان نشست

    از فضاي دولتي و دستگاه هاي دولتي نااميد هستيم. تقويت، استحکام و گسترش فضاي فعاليت هاي مردم نهاد و مردمي از مهم ترين دغدغه هاي جوانان اين جمع است همان طور که مقام معظم رهبري بر حفظ شبکه هاي مردمي و فعاليت هاي مردمي تاکيد داشته اند.