جوانان و نوجوانان

  • نخبه ایرانی جهیزیه خود را ایرانی خرید

    نخبه ایرانی جهیزیه خود را ایرانی خرید

    به خاطره اینکه به شخصه به اقتصاد مقاومتی کشورم کمک کرده باشم و به تولید کننده ایرانی امیدی ببخشم و مهمتر از همه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی توجه کرده باشم اقدام به چنین کاری کردم.