تحریم های اقتصادی

  • نرخ بلیت خط دو قطارشهری مشهد موقتا نصف شد

    نرخ بلیت خط دو قطارشهری مشهد موقتا نصف شد

    بر اساس مصوبه شورای شهر مشهد، بهای بلیت خط دو قطارشهری تا زمان بهره برداری از ایستگاه میدان شریعتی و اتصال خط دو به خط یک با حدود ٥٠ درصد تخفیف نسبت به تعرفه خط یک، مبلغ حدود ٢٧٥ تومان تعیین شد.