تئاتر

  • عکس: شش قلوهای مشهدی

    عکس: شش قلوهای مشهدی

    شش قلوهایی که صبح روز یکشنبه در مشهد متولد شدند در سلامت کامل به سر می برند.