بررسی میکروبی حرم

  • نکاتی چند درباره جوابیه شبکه ماهواره ای ثامن

    نکاتی چند درباره جوابیه شبکه ماهواره ای ثامن

    چرا جناب آقای معاونیان کماکان برای رسانه های معلوم الحال جذاب است؟ / آیا می توان در سیاست خود را حامی جمهوری اسلامی نشان داد اما پایه های اعتقادی و فکری این نظام را اینگونه به توهین کشید؟ آیا این حرکت مبتنی بر یک برداشت ناصحیح است یا در پازل یک اقدام و سناریوی مشکوک؟ / "چند جوانی که سرشان از ماتحتشان در نمی آید " پاسخ شما به منتقدان است؟