احمد مروی

  • مقاومت، تنها راه قرآنی در برابر ادعای "اجماع جهانی" است

    مقاومت، تنها راه قرآنی در برابر ادعای "اجماع جهانی" است

    محاسبه برای مبارزه دو وجه دارد. یکی طرف مقابل است و یکی طرف شما است. این که طرف مقابل چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی دارد. این که خود شما چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی می‌توانید داشـته باشید. باید از اینها یک محاسبه دقیق داشته باشید. اگر این محاسبه را نداشته باشید، طبیعی است که در مبارزه آن فرجام لازم را پیدا نمی‌کنید.