تاریخ خبر: کد خبر: 7083

عکس: تونل خط جدید قطار شهری مشهد اینگونه است

چند ده متر زیر زمین، مهندسان و کارگران خط دو قطار شهری مشهدمقدس مشغول کارند. قرار است این خط مترو سال آینده به بهره برداری برسد

خط دو قطارشهری مشهد

خط دو قطارشهری مشهد

خط دو قطارشهری مشهد

خط دو قطارشهری مشهد

خط دو قطارشهری مشهد

خط دو قطارشهری مشهد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون