کلمات کلیدی

  • سامان 0 1

    من یه بار گذر اینجا افتاد تو دوران دانشجویی.دقیقا بلوار ورودیش تو یه مسیر مستقیم ده متری شاید حدود سی نفر ساقی مواد وایساده بودن و خیلی راحت و بدون دغدغه در حال فروش موادشون بودن.مشتری هم داشتن فراوان

ارسال نظر

تریبون