تاریخ خبر: کد خبر: 6835

عکس: عبادتگاه یک سردار در منزلش

وارد منزل سردار شهید نورعلی شوشتری شدیم. با همه جا تفاوت داشت. عبادتگاه شهید نگاه مان را به خودش دوخته بود. واقعا جذاب بود؛ هم سجاده همیشه پهنش هم عکس های شهید که خانواده در آنجا قرار داده بودند.

عبادتگاه شهید شوشتری

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون