تاریخ خبر: کد خبر: 6085

فیلم: آیا خطوط قرمز رهبری ابزاری چانه زنی سیاسی بود؟!

توضیحات روشن آیت الله علم الهدی در تبیین سه نوع دیدگاه مطرح شده درباره متن جمع بندی مذاکرات هسته ای و روش تحلیل آن

 

- آیا خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری برای مذاکرات هسته ای تعیین و بصورت علنی و عمومی تبیین کردند تنها ابزاری برای چانه زنی سیاسی و ابزاری در جهت قوت دست تیم مذاکره کننده هنگام مذاکره با مستکبر بود؟!!

 

- آیا اکنون دیگر کار از کار گذشته است و باید تنها به فکر مدیریت دوران پساتوافق بود و نسبت به خطوط قرمز تعیین شده و ایرادات عمده متن جمع بندی مذاکرات نباید مطالبه گری کرد؟!

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون