تاریخ خبر: کد خبر: 5829

فیلم: سه روز پس از قطعنامه 598

تاریخ گواه است که سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598 دشمن همه سرزمین هایی که همت و باکری ها با خون خود حفظ کرده بودند را چگونه غصب کرد...

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون