تاریخ خبر: کد خبر: 5317

فیلم: آمریکا بهشت زندگی؟!

اعتراف به فقر شدید و ناعدالتی شهری در امریکا از مجموعه «اعتراف های ماهواره ها علیه غرب»

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون