تاریخ خبر: کد خبر: 5257

نماهنگ: آیا عزت به پاسپورت ایرانی برگشت؟

حسن روحانی: قول می‌دهم که احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم / ولی تغییراتی که پس از گذشت دو سال از این وعده شیخ دیپلمات رخ داده بسیار قابل توجه و بی نظیر است ...

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون