تاریخ خبر: کد خبر: 4975

فیلم: روحانی تیم مذاکره کننده را به «ضعف حافظه» متهم کرد!

برزخ فکت شیت، تیم ایرانی را در بر گرفته است .صالحی در مجلس اعتراف میکند که رهبر انقلاب تیم مذاکره کننده را ملزم به انتشار فکت شیت کرده است.ظریف در برنامه نگاه یک میگوید ما هیچ گونه فکت شیتی منتشر نکرده ایم.روحانی در شیراز میگوید ما زود تر از آمریکایی ها فکت شیت را منتشر کردیم. ظاهرا قوه عاقله تیم مذاکره کننده در مقابل مطالبه مردم و رهبری دچار سردرگمی شده است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون