تاریخ خبر: کد خبر: 4351

پویانمایی: مشق پایداری

پویانمایی «دیوار کاغذی» این قسمت: مشق پایداری مجموعه پویانمایی «دیوار کاغذی» ماجراهای مختلفی از تاریخ معاصر را به تصویر میکشد که عبرت گرفتن از آنها میتواند چراغ راه آینده و روشنگر بسیاری از مسائل امروز کشور است.ا

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون