تاریخ خبر: کد خبر: 2679

عکس: صف شله در پدیده شاندیز

پخت 110 دیگ شله در پدیده شاندیز مشهد در روز عاشورا

عکس: صف شله در پدیده شاندیز

 

صف شله در پدیده شاندیز مشهد

صف شله در پدیده شاندیز مشهد

صف شله در پدیده شاندیز مشهد

صف شله در پدیده شاندیز مشهد

صف شله در پدیده شاندیز مشهد

صف شله در پدیده شاندیز مشهد

صف شله در پدیده شاندیز مشهد

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون