کلمات کلیدی

  • امیرعلی 7 1

    هدف رضاشاه کشف حجاب مردم نبود هدفش اجتماعی کردن زنان خارج از اجتماع بود و گمانم رسید نه بعد از اسلام نخش زنان در اجتماع بسیار کم شد او زنان ان دوره را به اجتماع آورد پس موفق شد

ارسال نظر

تریبون