تاریخ خبر: کد خبر: 8823

لیست اسامی تایید شدگان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد

اسامی تایید صلاحیت شدگان پنجمین دوره انتخابات شورای شهر مشهد منتشر شد

لیست اسامی تایید شدگان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد

به گزارش «قاصدنیوز»، در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه
شهر مشهد می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/2/29 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشد:


1 - آقای محمدحسن آئینه چیان فرزند غلام رضا کد نامزد 1214
2 - آقای امین ابراهیم زاده فرزند على اکبر کد نامزد 1215
3 - آقای حسین ابراهیمی فرزند محمد علی کد نامزد 1216
4 - خانم زهرا ابراهیمی فرزند رمضانعلی کد نامزد 1217
5 - خانم فاطمه ابراهیمی فرزند غلامرضا کد نامزد 1218
6 - خانم معصومه ابراهیمی فرزند حسین کد نامزد 1219
7 - آقای محسن ابراهیمی تبریزی فرزند ابراهیم کد نامزد 1221
8 - آقای عماد ابراهیمی ثانی فرزند حسن کد نامزد 1224
9 - آقای حجت ابریشمی فرزند احمد کد نامزد 

10 - آقای علی آب سالان فرزند ابراهیم کد نامزد 1228
11 - آقای علی ابویسانی فرزند ذبیح الله کد نامزد 1229
12 - آقای سیدحسین اتحادی فرزند سیدعباس کد نامزد 1241
13 - آقای امیر آتشی فرزند حسین کد نامزد 1242
14 - آقای سیدمجتبی احتشام فر مشهور به احتشام فرزند سید محمد کد نامزد 1245
15 - آقای سیدرضا احمدزاده مشهور به سید انقلابى فرزند سید على کد نامزد 1246
16 - آقای جعفر احمدی فرزند محمد على کد نامزد 1247
17 - آقای سیدمحمد احمدی فرزند سیدباقر کد نامزد 1248
18 - خانم مرضیه احمدی قوچان عتیق فرزند محمود کد نامزد 1249
19 - خانم ملیحه احیائی فرزند محمد کد نامزد 1251
20 - آقای مهدی اخروی فرزند حسن کد نامزد 1252
21 - آقای سیدمجتبی اخلاقی مشهور به اخلاقی فرزند سیدحسین کد نامزد 1254
22 - آقای حسنعلی اخلاقی امیری فرزند احمد کد نامزد 1256
23 - آقای مجتبی اخلاقی نیا فرزند محمدمهدی کد نامزد 1257
24 - آقای مهدی آدمی فرزند خلیل کد نامزد 1259
25 - آقای محمدعلی آرئین فرزند نوروز محمد کد نامزد 1261
26 - آقای حسن آرایش فرزند على اکبر کد نامزد 1262
27 - آقای محمدکامیار ارباب فرزند علی کد نامزد 1264
28 - آقای محمد ارژنگی فرزند جواد کد نامزد 1265
29 - آقای وحید ارژنگی فرزند محمد کد نامزد 1267
30 - آقای مهدی ارشاد فرزند محمدرضا کد نامزد 1268

31 - آقای علم الهدی آرشی فرزند نبى اله کد نامزد 1269
32 - خانم اعظم اروجی فرزند سهراب کد نامزد 1272
33 - آقای حامد آرون فرزند منصور کد نامزد 1274
34 - آقای مجتبی آرین منش مشهور به روزگاری فرزند على اکبر کد نامزد 1276
35 - آقای محمدرضا آرین نژاد فرزند منوچهر کد نامزد 1278
36 - آقای اسحق آزادمنش فرزند علی کد نامزد 1281
37 - آقای امیر اژدر فرزند محمد کاظم کد نامزد 1282
38 - آقای سیدمحمدعلی اسحاقی فرزند سیدیحیی کد نامزد 1285
39 - خانم فاطمه اسحاقی فرزند رمضانعلى کد نامزد 1286
40 - آقای علی اسداللهی یزدی فرزند عبدالحسین کد نامزد 1287
41 - خانم لادن اسدی فرزند یدالله کد نامزد 1289
42 - آقای مصطفی اسدی فرزند حسین کد نامزد 1291
43 - آقای محمدحسن اسعدزاده فرزند حاجى حقداد کد نامزد 1292
44 - آقای جواد اسکندری پور فرزند محمدصادق کد نامزد 1294
45 - آقای روح اله اسماعیلی نیا فرزند حسن کد نامزد 1295
46 - آقای سعیدرضا آسمانی فرزند محمد على کد نامزد 1296
47 - آقای مجید آسمانی فرزند محمدرضا کد نامزد 1297
48 - آقای جابر اسمعیلی فرزند عزیز کد نامزد 1412
49 - خانم زهرا اشرف فرزند على کد نامزد 1415
50 - آقای محمدجواد اشرفی فرزند محمد کد نامزد 1416
51 - خانم طاهره اصغرزاده شبستری فرزند غلامعلی کد نامزد 1417 

52 - آقای محمد اصفی یزدی فرزند علی اصغر کد نامزد 1419
53 - آقای عیسی اصلی فرزند محمدعلی کد نامزد 1421
54 - آقای احسان اصولی صفار فرزند علی کد نامزد 1424
55 - آقای علیرضا اعظم مفیدی مشهور به مفیدی فرزند محمدمهدی کد نامزد 1425
56 - آقای مهدی اعظم نبوی فرزند محمد على کد نامزد 1426
57 - آقای سیدمرتضی افتخاری فرزند سیدعباس کد نامزد 1427
58 - خانم فائزه افتخاری فرزند صادق کد نامزد 1428
59 - آقای ابوالفضل افسر فرزند احمد کد نامزد 1429
60 - آقای مرتضی افسری فرزند غلامحسین کد نامزد 1441
61 - آقای مسعود افشار فرزند غلامحسین کد نامزد 1442
62 - آقای مهران افشاری فرزند محمدخلیل کد نامزد 1445
63 - خانم مینو افشانی فرزند حسین کد نامزد 1446
64 - آقای احمد آقائی فرزند على جان کد نامزد 1447
65 - آقای جواد آقائی فرزند محمود کد نامزد 1448
66 - آقای حامد آقائی جاغرق فرزند عباس کد نامزد 1449
67 - آقای سیدمصطفی آقائی فیروزآبادی فرزند سیدعباس کد نامزد 1451
68 - آقای مسعود آقابیگی مشهور به آقای بیگى فرزند حشمت الله کد نامزد 1452
69 - آقای مهدی اقدس طینت مشهور به اقدسى فرزند حسین کد نامزد 1454
70 - آقای افشین اکبری حداد فرزند مسعود کد نامزد 1457
71 - آقای حسن اکبری مقدم ثانی مشهور به یاسین فرزند محمد کد نامزد 1458
72 - آقای علیرضا الفت فرزند محمدابراهیم کد نامزد 1459 

73 - آقای سیدمحمد آل هاشمی فرزند سیدمسعود کد نامزد 1461
74 - خانم زبیده اله پناهی مشهور به نسرین اله پناهى فرزند غلامرضا کد نامزد 1462
75 - خانم معصومه اله دادی مقدم مشهور به مقدم فرزند محمدحسین کد نامزد 1464
76 - آقای سلمان امانی قلعه حسن فرزند عزیزاله کد نامزد 1468
77 - آقای علی امخوانی صمدی فرزند هادی کد نامزد 1469
78 - آقای ابراهیم آموزگار مشهور به مهندس آموزگار فرزند محمد کد نامزد 1471
79 - آقای پیمان امیدوار فرزند مهدی کد نامزد 1472
80 - آقای ابراهیم امیرخانی فرزند رجبعلى کد نامزد 1474
81 - آقای محمدرضا امیرسهرابی مشهور به شهنام فرزند حسین کد نامزد 1475
82 - آقای مصطفی امیرکاظمی فرزند رمضانعلى کد نامزد 1476
83 - آقای احسان امیری فرزند رضا کد نامزد 1478
84 - آقای حمیدرضا امیری فرزند حسینعلی کد نامزد 1479
85 - آقای سیدمحمدرضا آمیقی بیاری فرزند سیدابوالفضل کد نامزد 1481
86 - آقای محمدرضا امینی مشهدی فرزند حسن کد نامزد 1482
87 - آقای ابوالفضل انتظاری فرزند غلامحسن کد نامزد 1484
88 - آقای محسن انتظاری هروی فرزند محمدتقى کد نامزد 1485
89 - آقای هادی انصاری فرد فرزند محمد کد نامزد 1486
90 - آقای محمدرضا انصاری نژاد فرزند محمد کد نامزد 1487
91 - آقای اسماعیل انفرادی فرزند علیرضا کد نامزد 1489
92 - آقای علیرضا انورخواه حکم آبادی فرزند محمدرضا کد نامزد 1491
93 - آقای محمد آهن چیان فرزند احمد کد نامزد 1492

94 - آقای محسن ایران منش فرزند مصیب کد نامزد 1494
95 - آقای عباسعلی ایرانی فرزند على کد نامزد 1495
96 - آقای مجتبی ایرانی فرزند محمدعلی کد نامزد 1496
97 - آقای کامبیز آیرم فرزند غلامرضا کد نامزد 1498
98 - خانم فاطمه ایزانلوی مطلق فرزند حجى بابا کد نامزد 1512
99 - آقای عباس ایزدپناه فرزند محمد باقر کد نامزد 1514
100 - آقای وهاب ایزدی فرزند جعفر کد نامزد 1516
101 - آقای علی بابائی فیروزآباد فرزند محمدحسین کد نامزد 1518
102 - آقای سیدامید بابکی فرزند سیدکاظم کد نامزد 1519
103 - آقای عباسعلی بادیانی فرزند ابراهیم کد نامزد 1521
104 - آقای علی بازقندی فرزند مراد على کد نامزد 1524
105 - آقای مهدی بازقندی فرزند حسن کد نامزد 1525
106 - آقای احمد باغی فرزند رجبعلى کد نامزد 1526
107 - آقای مهدی بافکر فرزند علی محمد کد نامزد 1527
108 - آقای حمیدرضا باقرزاده چهارجوئی فرزند غلامرضا کد نامزد 1528
109 - خانم مهری باقریان فرزند قربانگلدی کد نامزد 1529
110 - آقای قاسم بایگی فرزند محمدابراهیم کد نامزد 1541
111 - آقای محسن بحرینی فرزند کاظم کد نامزد 1542
112 - آقای علی بختیاری فرزند غلامحسین کد نامزد 1545
113 - آقای رحیم بخشی فرزند محمد کد نامزد 1546
114 - آقای غلامرضا بخشی زاده چنار فرزند ابراهیم کد نامزد 1547

115 - آقای رجبعلی بدری مشهور به مدرسى فرزند فضل الله کد نامزد 1548
116 - آقای جواد بذرافشان فرزند حسن کد نامزد 1549
117 - آقای محسن براتی فرزند غلامحسن کد نامزد 1551
118 - آقای مهدی براتیان قرقی فرزند اسمعیل کد نامزد 1554
119 - آقای محمد براتی نژاد فرزند حسین کد نامزد 1556
120 - آقای سیدعلی برادران حسینی فرزند سیدمصطفی کد نامزد 1557
121 - خانم عاطفه برادران خلقی فرزند حسین کد نامزد 1558
122 - آقای مهدی برادران هروی مشهور به برادران فرزند محمدرضا کد نامزد 1559
123 - آقای هاشم بروجردیان فرزند مهدی کد نامزد 1564
124 - آقای مهدی برونوسی فرزند عبدالحسین کد نامزد 1565
125 - آقای محمد بزازان فرزند على کد نامزد 1567
126 - آقای پرویز بزرکار فرزند محمدرضا کد نامزد 1568
127 - آقای عباس بشارت فرزند محمدرضا کد نامزد 1569
128 - آقای محمود بشرونتن فرزند محمدعلى کد نامزد 1571
129 - آقای مهدی بشیر فرزند نجف على کد نامزد 1572
130 - آقای غلامرضا بصیری پور فرزند محمد کد نامزد 1574
131 - خانم سیده لعیا بکائیان فرزند سیدابوالفضل کد نامزد 1575
132 - آقای رضا بلوچ فرزند علی کد نامزد 1576
133 - آقای جواد بناءرضوی مشهور به رضوی فرزند مسعود کد نامزد 1578
134 - آقای محمود بنانژادمشهدی فرزند حسن کد نامزد 1579
135 - آقای محمد بنک داران فرزند محمدرضا کد نامزد 1581

136 - آقای حمید بنی اسد فرزند محمدهادی کد نامزد 1582
137 - آقای ابوالفضل بنی هاشم مشهور به فرید بنى هاشمى فرزند مرتضى کد نامزد 1584
138 - آقای مجتبی بهاروند فرزند حسنعلی کد نامزد 1585
139 - خانم سمیه بهروز فرزند کریم کد نامزد 1586
140 - آقای علی بهزادیان مهر فرزند حسین کد نامزد 1587
141 - آقای محسن بهزادی فر مشهور به محسن فرزند محمد جعفر کد نامزد 1589
142 - خانم زهره بهشتی نیک مشهور به بهشتى نیک فرزند حسن کد نامزد 1591
143 - آقای محمد بهشتی نیک مشهور به بهشتى فرزند حسن کد نامزد 1592
144 - آقای فرهنگ بهلول خیبری فرزند عبدالرحیم کد نامزد 1594
145 - خانم طاهره بورند فرزند على کد نامزد 1595
146 - آقای علی بیات فرزند عباسعلی کد نامزد 1596
147 - خانم تکتم بیدل حسنقه فرزند اصغر کد نامزد 1598
148 - خانم زهرا بیک خراسانی مشهور به خراسانی -بیک فرزند رجب کد نامزد 1615
149 - آقای علی بیک خراسانی نیا فرزند علی اکبر کد نامزد 1617
150 - آقای پویا پارسا فرزند على اکبر کد نامزد 1618
151 - آقای حجت پارسا مشهور به مهندس پارسا فرزند محمد على کد نامزد 1619
152 - خانم مهری پارسا فرزند مهدی کد نامزد 1621
153 - آقای مرتضی پارسی مود فرزند موسی کد نامزد 1624
154 - آقای عبدالرسول پاسدار فرزند اسماعیل کد نامزد 1625
155 - آقای علی پاکدل خور فرزند غلامعلی کد نامزد 1626
156 - آقای یحیی پاک عقیده راوری فرزند ماشالله کد نامزد 1627

157 - خانم نیره پاک مهر فرزند حسین کد نامزد 1628
158 - آقای محمدحسین پرنده فرزند علی کد نامزد 1641
159 - خانم الهه پرهیزکار فرزند محمدرضا کد نامزد 1642
160 - آقای احمد پرهیزکارصفدرآبادی فرزند عبدالحسین کد نامزد 1645
161 - آقای سیدمهدی پرهیزگار فرزند سیدجعفر کد نامزد 1646
162 - خانم زهرا پروری فرزند محمدحسین کد نامزد 1647
163 - آقای محمدمهدی پزنده فرزند حسین کد نامزد 1648
164 - خانم شراره پزنده نیک فرزند باقر کد نامزد 1649
165 - آقای حسن پژمان فرزند رجب على کد نامزد 1651
166 - آقای علی پناهی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1654
167 - آقای مهدی پهلوان زاده فرزند مصطفی کد نامزد 1656
168 - خانم هدیه پورابراهیم فرزند حسن کد نامزد 1657
169 - آقای محسن پورحسین جاغرق فرزند کاظم کد نامزد 1658
170 - آقای علی پورقربان فرزند غلام عباس کد نامزد 1659
171 - آقای غلامحسین پورمحمدی فرزند عبدالله کد نامزد 1661
172 - آقای سعید پیله وران فرزند غلامرضا کد نامزد 1665
173 - آقای سعید پیوندیان شعرباف فرزند احمد کد نامزد 1667
174 - آقای سعید تاجر فرزند حسین کد نامزد 1668
175 - آقای حامد تاجی فرزند هاشم کد نامزد 1669
176 - آقای حسین تازوحسن بلبلی مشهور به تازه حسن فرزند دل آسا کد نامزد 1672
177 - آقای جعفر تبریزطلب فرزند محمدابراهیم کد نامزد 1674

178 - آقای مجید تراب فرزند علی اصغر کد نامزد 1675
179 - خانم صدیقه ترابی فرزند رمضانعلى کد نامزد 1676
180 - آقای محمدمحسن ترابی فرزند یعقوبعلی کد نامزد 1678
181 - آقای محسن ترکی فرزند رمضانعلى کد نامزد 1679
182 - خانم مریم تشکری حسین زاده فرزند بمانعلی کد نامزد 1681
183 - آقای مرتضی تشکری قوژدی مشهور به تشکری فرزند حسین کد نامزد 1682
184 - آقای محمد تقدیسی اسفجیر فرزند علیرضا کد نامزد 1684
185 - آقای محمدتقی تقوی فرزند حسن کد نامزد 1685
186 - آقای جواد تقی زاده فرزند خداداد کد نامزد 1686
187 - آقای حسن تقی زاده فرزند جواد کد نامزد 1687
188 - آقای حمید توافقی فاروجی فرزند اسماعیل کد نامزد 1691
189 - آقای هادی توبک فرزند هاشم کد نامزد 1692
190 - آقای علیرضا توحیدی فرزند دوران کد نامزد 1694
191 - آقای علی توزنده جانی فرزند محمود کد نامزد 1695
192 - آقای محمدرضا توسلی فرزند حسین کد نامزد 1696
193 - آقای امین توسلی عبدل آباد فرزند محمدجواد کد نامزد 1697
194 - آقای مصطفی ثابتی بایگی فرزند محمدحسین کد نامزد 1712
195 - آقای امیرحسین ثاقب تقی پور مشهور به امیر تقى پور فرزند علی اصغر کد نامزد 1714
196 - آقای محمدعلی ثاقب عادل فرزند جواد کد نامزد 1715
197 - آقای سیدرضا ثریای فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد 1716
198 - آقای سیدعلیرضا ثناگستر مشهور به افصح حسینى خراسانى فرزند سید محمود کد نامزد 1718

199 - آقای محمدباقر جانقلی فرزند نوروز کد نامزد 1724
200 - آقای محمدعلی جاوید فرزند رمضانعلی کد نامزد 1725
201 - آقای نصرالله جاوید فرزند قربانعلی کد نامزد 1727
202 - آقای سیدیحیی جاویدشفیعی فرزند سیدحبیب کد نامزد 1728
203 - آقای رضا جاویدی صباغیان فرزند محمد کد نامزد 1729
204 - آقای سیدمصطفی جعفرزاده فرزند سیدحسن کد نامزد 1741
205 - آقای رضا جعفری فرزند محمدحسن کد نامزد 1742
206 - خانم وجیهه جعفری پورابرده مشهور به جعفری پور فرزند محمد جعفر کد نامزد 1746
207 - خانم نسرین جعفری یزدان آباد فرزند احمد کد نامزد 1747
208 - آقای مهدی جلائیان نوری فرزند محمد کد نامزد 1748
209 - آقای علیرضا جلال نژاد فرزند مختار کد نامزد 1749
210 - آقای محمدرضا جلالی موحد فرزند غلامحسن کد نامزد 1751
211 - آقای اسفندیار جلایری مشهور به رضا جلایر فرزند محمدحسن کد نامزد 1752
212 - آقای غلامرضا جمالی معصومی فرزند حسن کد نامزد 1756
213 - آقای امیرحسین جنتی فرزند محمدکاظم کد نامزد 1757
214 - آقای محمدحسین جهان بخش مشهور به مهندس جهانبخش فرزند علیجان کد نامزد 1758
215 - آقای سیدسجاد جهانگیریان فرزند سیدمحمد کد نامزد 1759
216 - خانم منیره جهانی فرزند محمد على کد نامزد 1761
217 - آقای سیدعبدالکریم جوادی فرزند سید میرزا رحیم کد نامزد 1762
218 - آقای محمد جوانی سرتختی مشهور به مهندس جوان فرزند حسن کد نامزد 1765
219 - آقای رضا چراغی شاهی مشهور به چراغشاهى فرزند پرویز کد نامزد 1767

220 - آقای حسین چزگی فرزند محمداسمعیل کد نامزد 1768
221 - خانم زینب چکنه فرزند علی کد نامزد 1769
222 - آقای احمد حاتمی فرزند هادی کد نامزد 1771
223 - آقای محمد حاجیان شهری فرزند حسین کد نامزد 1772
224 - آقای مصطفی حاجی بابائی فلاح مشهور به مهندس حاجى بابائى فرزند محمود کد نامزد 1774
225 - آقای موسی الرضا حاجی بگلو مشهور به وحید خراسانى فرزند محمدرضا کد نامزد 1775
226 - آقای حسن حاجی بیگلو فرزند محمدحسین کد نامزد 1776
227 - آقای سجاد حاجی زاده فرزند قربانعلی کد نامزد 1778
228 - آقای محمدرضا حاجی زاده اسفدن مشهور به 0 فرزند غلامحسین کد نامزد 1779
229 - آقای مسعود حاجی سمیعی فرزند مهدی کد نامزد 1781
230 - آقای محمدجواد حافظی فرزند محمد کد نامزد 1782
231 - آقای محمد حبیبی خیرآبادی فرزند ذبیح اله کد نامزد 1786
232 - آقای سیدعلی حدادبایگی فرزند سیدقاسم کد نامزد 1787
233 - خانم منیره حدادحسن آبادی فرزند محمدحسن کد نامزد 1789
234 - آقای اسماعیل حدادیان فرزند محمد کد نامزد 1791
235 - آقای صادق حدادیان تربتی مشهور به حدادیان فرزند محمدرضا کد نامزد 1792
236 - آقای وحید حسامی فرزند محمود کد نامزد 1794
237 - خانم لیلا حسن بیگی دشتبیاض فرزند محمد کد نامزد 1795
238 - آقای محمدرضا حسن پور فرزند غلامرضا کد نامزد 1797
239 - آقای امید حسن زاده اصفهانی فرزند علی اکبر کد نامزد 1798
240 - آقای محمد حسن زاده توکل فرزند محمود کد نامزد 1812ب

241 - آقای احسان حسنی فرزند حسن کد نامزد 1814
242 - آقای رضا حسین زاده مشهور به مهندس فرزند محمد علی کد نامزد 1817
243 - آقای محمدسعید حسین زاده بحرینی مشهور به حسین زاده فرزند محمد جعفر کد نامزد 1819
244 - آقای جواد حسینی فرزند غلامرضا کد نامزد 1824
245 - آقای سیدامیر حسینی فرزند سیدیحیی کد نامزد 1825
246 - آقای سیدمحمد حسینی فرزند سیداکبر کد نامزد 1827
247 - خانم سیمین سادات حسینی فرزند سیدعلی کد نامزد 1828
248 - آقای علی حسینی فرزند عباس کد نامزد 1829
249 - آقای ناصر حسینی فرزند نادر کد نامزد 1841
250 - آقای سیدمحمد حسینی پور فرزند سیدصادق کد نامزد 1842
251 - آقای سیدمحسن حسینی پویا مشهور به حسینی پویا فرزند سید احمد کد نامزد 1846
252 - آقای سیدمحمد حسینی جهان آبادی مشهور به حسینى سبزواری فرزند سیدرضا کد نامزد 1847
253 - خانم سیده فریبا حسینی شریف فرزند سیدمحمود کد نامزد 1848
254 - خانم معصومه حسینی مهر فرزند محمد حسین کد نامزد 1849
255 - آقای علی حسینی نژادمنتظری فرزند حسین کد نامزد 1851
256 - آقای حمیدرضا حشمتی فرزند محمود کد نامزد 1852
257 - آقای غلامحسین حشمتی فرزند على اکبر کد نامزد 1854
258 - خانم ژیلا حصاری فرزند علی محمد کد نامزد 1856
259 - آقای محمدرضا حصاری فرزند مهدی کد نامزد 1857
260 - آقای سیدحسن حقانیان فرزند سیداحمد کد نامزد 1858
261 - آقای علی حق گو فرزند محمود کد نامزد 1859

262 - آقای امیرحسین حقیان فرزند محمدعلى کد نامزد 1861
263 - آقای مرتضی حکم آبادی فرزند محمد کد نامزد 1862
264 - آقای امیرهمایون حمامی فرزند غلامحسین کد نامزد 1864
265 - آقای جواد حمیدزاده فرزند غلامرضا کد نامزد 1865
266 - آقای محمد حمیدی فرزند علی اصغر کد نامزد 1867
267 - آقای جواد حمیدی راد فرزند غلام رضا کد نامزد 1868
268 - آقای حسین حیدری فرزند حسن کد نامزد 1869
269 - آقای رضا حیدری فرزند علی اصغر کد نامزد 1871
270 - آقای سیدجلال حیدری فرزند سید حبیب کد نامزد 1874
271 - آقای سیدمسعود حیدری فرزند سیدقاسم کد نامزد 1875
272 - آقای محمدابراهیم حیدری فرزند جعفر قلى کد نامزد 1876
273 - آقای محمدرضا حیدری مشهور به رضا حیدری فرزند ذبیح اله کد نامزد 1878
274 - خانم بی بی مرضیه حیدری زه آب فرزند سیدرضا کد نامزد 1879
275 - آقای حمیدرضا حیدری نقندر فرزند علی کد نامزد 1881
276 - آقای جلیل خادم مشهور به خادم قاینی فرزند ابوالفضل کد نامزد 1882
277 - آقای مرتضی خادمی درح فرزند علی اصغر کد نامزد 1884
278 - آقای جعفر خاک باز فرزند غلام عباس کد نامزد 1885
279 - آقای براتعلی خاکپور فرزند محمد کد نامزد 1886
280 - آقای نوید خاکسار فرزند علی اصغر کد نامزد 1887
281 - خانم نجمه خاکسارکاریزی فرزند حسین کد نامزد 1889
282 - آقای احسان خبازیان شاندیز فرزند حسین کد نامزد 1892

283 - آقای محمد خبیری فرزند حبیب کد نامزد 1894
284 - آقای محمدعلی خجسته مشهور به جهانگیر فرزند مهدی کد نامزد 1895
285 - آقای محمود خدابخشی فرزند رضا کد نامزد 1897
286 - آقای رضا خدابنده فرزند مهدی کد نامزد 1898
287 - آقای دانیال خدادادی فرزند محمدرضا کد نامزد 1912
288 - آقای محمدعلی خرمی فر فرزند رضا کد نامزد 1914
289 - آقای اردلان خسروانی تهرانی فرزند حسینعلى کد نامزد 1916
290 - آقای عمار خسروجردی فرزند ابراهیم کد نامزد 1917
291 - آقای امیر خسروی فرزند رسول کد نامزد 1918
292 - آقای محمد خسروی مشهور به نیما فرزند خسرو کد نامزد 1921
293 - آقای محمودرضا خسروی فرزند محمد کد نامزد 1924
294 - خانم مرضیه خسروی فرزند عبدالغفور کد نامزد 1925
295 - آقای سیدامیررضا خورسندپریزاد مشهور به سید امیر پریزاد فرزند سید حسن کد نامزد 1928
296 - آقای حسن خورشیدی فرزند عباس کد نامزد 1941
297 - آقای حامد خوش اندام شورچه فرزند حسن کد نامزد 1945
298 - آقای عباس خوش آهنگ مورشگی فرزند على اصغر کد نامزد 1946
299 - آقای غلام حسن خوش تیغ فرزند نصرت الله کد نامزد 1947
300 - آقای محمدجواد خوش چهره فرزند محمد تقى کد نامزد 1948
301 - آقای محمد خوشدل پیرمردان مشهور به خوشدل فرزند اسداله کد نامزد 1949
302 - آقای کیومرث خوش قامت فرزند عباس کد نامزد 1951
303 - خانم پروانه خوشنواز فرزند احمد کد نامزد 1952

304 - آقای رضا خویشاوندی فرزند علی اکبر کد نامزد 1954
305 - آقای هاشم دائمی زحمتی فرزند محمدعلی کد نامزد 1956
306 - خانم حانیه دادخواه فرزند حسن کد نامزد 1957
307 - آقای علی رضا داروغه فرزند عید محمد کد نامزد 1958
308 - آقای جواد دام البنین فرزند حسن کد نامزد 1959
309 - آقای رضا دانای سیج مشهور به دانایی فرزند حسین کد نامزد 1961
310 - خانم خدیجه دانش فرزند علیرضا کد نامزد 1962
311 - آقای روح اله دانش پژوه فرزند حسین کد نامزد 1964
312 - آقای جواد داودآبادی فراهانی فرزند حمزه کد نامزد 1965
313 - آقای برزو دبیریان فرزند فرج الله کد نامزد 1969
314 - آقای احمد درآیتی فرزند مهدی کد نامزد 1971
315 - آقای علی دربان خالصی مشهور به خالصى فرزند غلام حسین کد نامزد 1972
316 - آقای رضا درودی فرزند حسن کد نامزد 1974
317 - آقای حمید درویشیان شادمهری فرزند عبدالحسین کد نامزد 1975
318 - آقای مسعود دری فرزند امیرحسین کد نامزد 1976
319 - خانم زهرا دل آسائی مروی فرزند احمد کد نامزد 1979
320 - آقای محمدعلی دلاور فرزند سهراب کد نامزد 1981
321 - آقای مصطفی دلخوش فرزند غلامحسین کد نامزد 1982
322 - آقای سلمان دلیرخیرآبادی فرزند رسول کد نامزد 1984
323 - آقای محمدتقی دلیری فرزند اسماعیل کد نامزد 1985
324 - آقای سهراب دهقان فرزند احمد کد نامزد 1986

325 - آقای عبدالحسین دهقان مشهور به سردار عبدالحسین دهقان فرزند حسن کد نامزد 1987
326 - آقای حسین دهقان رحیم بیکی مشهور به سردار جانباز فرزند حسن کد نامزد 1989
327 - آقای حمید دهقانیان حقیقی فرزند محمدرضا کد نامزد 1991
328 - آقای یحیی دوراندیشان فرزند حسن کد نامزد 1992
329 - آقای وحید دوگانی فرزند هاشم کد نامزد 1994
330 - آقای حمید دولتشاهی فرزند محمدعلی کد نامزد 1995
331 - آقای محمدرضا دیمه کار فرزند غلامعلى کد نامزد 1996
332 - آقای مهدی ذاکرالحسینی فرزند محمد حسن کد نامزد 1997
333 - خانم زهرا ذاکری بایگی فرزند غلامرضا کد نامزد 1998
334 - آقای روح اله ذاکری نسب فرزند محمد کد نامزد 2112
335 - آقای جواد ذبیحی راد فرزند محمدهادی کد نامزد 2114
336 - آقای محمدرضا ذبیحی سبزوار فرزند حبیب الله کد نامزد 2115
337 - آقای محمود ذوالفقاری فرزند حسنعلى کد نامزد 2116
338 - خانم فاطمه رئوفی فرد فرزند محمد على کد نامزد 2118
339 - آقای مجتبی رئوفی فرد فرزند رمضانعلی کد نامزد 2119
340 - آقای سیدعلیرضا رئیس السادات فرزند سیدعبدالمجید کد نامزد 2124
341 - خانم سمانه راستگو فرزند غلامعباس کد نامزد 2128
342 - آقای حسن راعی مشهور به راعی فرزند حبیب ا... کد نامزد 2129
343 - خانم مطهره رافتی حمایتی فرزند حسین کد نامزد 2141
344 - خانم پروانه رامین فرزند محمد کد نامزد 2142
345 - آقای حسین رجبی فرزند علی کد نامزد 2147

346 - آقای حسین رجبی مشهدی فرزند محمد باقر کد نامزد 2148
347 - آقای کاظم رحمانی فرزند محمد کد نامزد 2149
348 - آقای جواد رحمانیان فرزند علی اکبر کد نامزد 2151
349 - آقای مهدی رحمتی فرزند محمد حسن کد نامزد 2152
350 - خانم مریم رحیمی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 2154
351 - آقای رضا رحیمی آغ چشمه فرزند حیدر کد نامزد 2156
352 - آقای محمد رحیمی خوئینی فرزند کریم کد نامزد 2158
353 - آقای عباس رخشانی فرزند حسینعلی کد نامزد 2159
354 - آقای عبدالرضا رخشانی مقدم مشهور به رخشانى فرزند محمدحسن کد نامزد 2161
355 - خانم سمانه رستمی کاهو مشهور به رستمى فرزند یعقوب علی کد نامزد 2162
356 - آقای محمدرضا رسولی فرزند حسین کد نامزد 2164
357 - آقای مهدی رشنوار فرزند غلامرضا کد نامزد 2165
358 - آقای رضا رشیدکهنه اوغاز فرزند حسین کد نامزد 2167
359 - خانم مریم رشیدیان طرقی فرزند علی محمد کد نامزد 2168
360 - آقای احمد رضائی فرزند جعفر کد نامزد 2169
361 - آقای علیرضا رضائی فرزند احمد کد نامزد 2171
362 - آقای محمدحسن رضائیان کلاته مشهور به رضائیان فرزند مصطفی کد نامزد 2172
363 - خانم شیوا رضائی طهرانی فرزند غلام رضا کد نامزد 2175
364 - آقای علی رضائی فرد فرزند حسین کد نامزد 2176
365 - آقای محمدجواد رضائی قپق تاز فرزند رجب کد نامزد 2178
366 - آقای احسان رضائی منش مشهور به رضائى فرزند محمد کد نامزد 2179

367 - آقای حسین رضاپور فرزند مصیب کد نامزد 2181
368 - آقای حسین رضازاده فرزند حسن کد نامزد 2182
369 - آقای علی رضازاده فرزند على اکبر کد نامزد 2184
370 - آقای ابوالفضل رضاطلب فرزند موسى الرضا کد نامزد 2185
371 - آقای امید رضوانی نژاد فرزند امیر کد نامزد 2186
372 - آقای مهدی رفتاری فرزند محمد علی کد نامزد 2187
373 - خانم شهناز رمارم فرزند داود کد نامزد 2189
374 - آقای احمد رمضانی فرزند دولت کد نامزد 2191
375 - آقای حمیدرضا رمضانی فرزند غلامحسین کد نامزد 2192
376 - آقای محمدرسول رمضانی فرزند عبدالله کد نامزد 2194
377 - خانم معصومه رمضانی فرزند ابوالحسن کد نامزد 2195
378 - آقای سعید رنجبر فرزند على اکبر کد نامزد 2196
379 - آقای محمدجواد رنجبر فرزند على اکبر کد نامزد 2197
380 - خانم فهیمه رهبارداردوچونه فرزند غلامعباس کد نامزد 2198
381 - آقای مجتبی رهنما فرزند علی اکبر کد نامزد 2412
382 - آقای مصطفی روحانی فرزند ولى الله کد نامزد 2414
383 - آقای حسن روحانی متین مشهور به روحانى _چوپانى فرزند ید الله کد نامزد 2415
384 - آقای حسین روح بخش قهرمانی فرزند قهرمان کد نامزد 2416
385 - آقای علی روح بخش نافعی فرزند غلام حسین کد نامزد 2417
386 - آقای وحید روشن فرزند على اکبر کد نامزد 2419
387 - آقای علیرضا ریاحی فرزند محمد باقر کد نامزد 2421

388 - آقای احمدرضا ریاحی مهر مشهور به ریاحى فرزند محمد کد نامزد 2425
389 - آقای سیدمسعود ریاضی مظلومی فرزند سید محمد کد نامزد 2426
390 - آقای سعید ریخته گرمشهد فرزند هادی کد نامزد 2427
391 - آقای سیدعلی زارع حسینی فرزند سیدحسین کد نامزد 2428
392 - خانم زهره زارع هرفته فرزند علی بمان کد نامزد 2429
393 - آقای رضا زارعی فرزند محمود کد نامزد 2441
394 - آقای حسین زاهدی فرزند محمدصادق کد نامزد 2442
395 - آقای محمدصادق زرگری مشهور به زرگر فرزند غلامحسین کد نامزد 2445
396 - آقای غلامرضا زعیمی فرزند غلام محمد کد نامزد 2446
397 - آقای جواد زمانیان زینلی فرزند حجى على کد نامزد 2448
398 - آقای علیرضا زمانی بهابادی فرزند حسین کد نامزد 2449
399 - آقای مهدی زمانی خلیل آباد فرزند محمد رضا کد نامزد 2451
400 - خانم زهرا زمانی نوروزی فرزند حسین اصغر کد نامزد 2452
401 - آقای محمد زنده روحانی کرمانی فرزند محمود کد نامزد 2454
402 - آقای رسول زیدآبادی نژاد فرزند حبیب اله کد نامزد 2456
403 - آقای هومن ژیان فرزند ناصر کد نامزد 2457
404 - خانم زینب ساری فرزند لطیف کد نامزد 2458
405 - آقای روح الله ساعدی فرزند براتعلى کد نامزد 2459
406 - آقای حیدر ساکن برجی مشهور به ساکن فرزند غلام على کد نامزد 2461
407 - آقای صادق سالاری فرزند مهدی کد نامزد 2462
408 - خانم مریم سال خورده فرزند محمدانور کد نامزد 2467

 409 - آقای حمیدرضا سالمی خوزانی فرزند حسین کد نامزد 2468
410 - آقای مجتبی سبحانی نیا مشهور به سبحانى فرزند حسین کد نامزد 2469
411 - آقای علی اکبر سبزیان فرزند علیرضا کد نامزد 2471
412 - آقای محمدهادی سخن سنج فرزند محممد اسحق کد نامزد 2472
413 - آقای رضا سرابیار فرزند علی اکبر کد نامزد 2474
414 - آقای محسن سرباززاده فرزند موسی کد نامزد 2475
415 - آقای ایمان سرداریان فرزند محمد کد نامزد 2476
416 - آقای مهدی سرداریان فرزند محمدرحیم کد نامزد 2478
417 - خانم بهاره سرگزی فرزند علی کد نامزد 2481
418 - خانم مهری سرگزی فرزند علی کد نامزد 2482
419 - آقای مجید سرگزی اول فرزند محمدعلی کد نامزد 2484
420 - آقای محمدعلی سرودی گلستانی فرزند عباس کد نامزد 2485
421 - خانم فهیمه سروری حسین آباد فرزند عیدمحمد کد نامزد 2486
422 - آقای مرتضی سروش فرزند على کد نامزد 2487
423 - آقای ایمان سروی فرزند امیر کد نامزد 2489
424 - آقای رامین سروی فرزند محمدرضا کد نامزد 2491
425 - خانم معصومه سعیدی فرزند غلامحسین کد نامزد 2492
426 - آقای مرتضی سعیدی زاده فرزند حسن کد نامزد 2494
427 - آقای مصطفی سلجوقی حسن آبادی فرزند قربانعلى کد نامزد 2495
428 - آقای ابوالفضل سلطانی مشهور به دوغ آبادی فرزند فیروز کد نامزد 2496
429 - آقای محمود سلطانی فرزند حسن کد نامزد 2497

430 - آقای عباسعلی سلطانی کیا مشهور به سلطانى فرزند اصغر کد نامزد 2498
431 - آقای مهدی سلطانی گردفرامرزی فرزند محمدرضا کد نامزد 2512
432 - خانم نسرین سلیمانی فرزند محمدسعید کد نامزد 2514
433 - آقای حامد سنبله فرزند علی کد نامزد 2515
434 - آقای حمید سنبله فرزند علی کد نامزد 2516
435 - آقای سعید سهامی فرزند محمد هاشم کد نامزد 2517
436 - خانم فریده سهیلی فرزند على اکبر کد نامزد 2518
437 - آقای محمد سهیلی فرزند عباس کد نامزد 2519
438 - آقای حسین سوختانلو فرزند علی اکبر کد نامزد 2521
439 - خانم زهرا سوختانلو فرزند محمدابراهیم کد نامزد 2524
440 - آقای علی اکبر سوختانلو فرزند علی محمد کد نامزد 2526
441 - خانم فاطمه سیبویه فرزند عباس کد نامزد 2527
442 - آقای پیروز سینی چی فرزند هادی کد نامزد 2529
443 - آقای الهام شاکری فرزند رضا کد نامزد 2541
444 - خانم ژیلا شاهسون فرزند محمد حسن کد نامزد 2545
445 - آقای سیدعلی شبری فرزند هوشنگ کد نامزد 2546
446 - آقای کمال شجاع فرزند علی حسن کد نامزد 2547
447 - خانم حمیرا شجاعی فرزند عزت الله کد نامزد 2548
448 - آقای مجید شجاعی کنگ سفلی فرزند حسین کد نامزد 2549
449 - خانم فاطمه شرفی فرزند رمضان کد نامزد 2551
450 - آقای احسان شرقی فرزند احمد کد نامزد 2552

451 - آقای عبدالرضا شریعتی کوهبنانی فرزند محمدحسن کد نامزد 2554
452 - آقای مصطفی شریف مشهور به شریفى فرزند محمدحسین کد نامزد 2556
453 - خانم فاطمه شریفی فرزند ابراهیم کد نامزد 2557
454 - آقای مهدی شریفی فرزند محمد على کد نامزد 2558
455 - آقای سعید شعرباف تبریزی فرزند غلام رضا کد نامزد 2559
456 - آقای سیدمرتضی شفائیان مقدم فرزند سیدمحمود کد نامزد 2561
457 - خانم سیده مرضیه شفاپور فرزند سیدیوسف کد نامزد 2562
458 - آقای حمزه شکریان زینی فرزند عقیل کد نامزد 2564
459 - آقای جواد شکری چشمه سبزی فرزند محمدحسن کد نامزد 2565
460 - آقای مجید شکیبامنش فرزند غلامرضا کد نامزد 2567
461 - آقای یاسر شمسایی فرزند حسین کد نامزد 2568
462 - آقای سیدخسرو شمسیان فرزند سیدجعفر کد نامزد 2569
463 - آقای هادی شهابی فرزند محمود کد نامزد 2571
464 - خانم زهرا شهابیان فرزند حسین کد نامزد 2572
465 - آقای سیداحمد شهرآئینی فرزند سیدعلی کد نامزد 2574
466 - آقای احمد شه رضائی فرزند على اکبر کد نامزد 2575
467 - آقای علیرضا شهریاری فرزند حسن کد نامزد 2576
468 - آقای امیر شهلا فرزند ناصر کد نامزد 2578
469 - آقای امین شهلا فرزند ناصر کد نامزد 2579
470 - خانم زهرا شهلای گوش فرزند محمدتقى کد نامزد 2581
471 - آقای علیرضا شهیدی بنجار فرزند عباسعلى کد نامزد 2582

472 - آقای محمدعظیم شهیدی حکاک مشهور به شهیدی فرزند حسین کد نامزد 2584
473 - آقای رمضانعلی شورابی فرزند عین اله کد نامزد 2585
474 - آقای سیدمحسن شوشتری فرزند سیدمحمودآقا کد نامزد 2586
475 - آقای فرج اله شوشتری فرزند نورعلى کد نامزد 2587
476 - آقای مجید شوکتی فرزند ولى الله کد نامزد 2589
477 - خانم سمانه شیخ فرزند احمد علی کد نامزد 2591
478 - آقای حمیدرضا شیخ برادران مشهور به مهدی برادران فرزند محمد کد نامزد 2592
479 - خانم معصومه شیخ برادران مشهور به برادران فرزند محمد کد نامزد 2594
480 - خانم حلیمه شیخعلی شاهی مشهور به على شاهى فرزند علی کد نامزد 2595
481 - آقای محمد شیردل کاریزکی فرزند حسین کد نامزد 2597
482 - آقای هادی شیرمحمدی مشهور به سرهنگ شیر محمدی فرزند غلامحسین کد نامزد 2612
483 - آقای سعید صاحبکاران فرزند محمد کد نامزد 2615
484 - آقای غلامحسین صاحبی مشهور به صاحبى فرزند غلامعلى کد نامزد 2616
485 - آقای حبیب صادقی فرزند محمدحسین کد نامزد 2617
486 - آقای مهدی صادقیان فرزند عباس کد نامزد 2618
487 - آقای حمید صادقی پورمروی مشهور به مروی فرزند محمود کد نامزد 2619
488 - آقای محمدجواد صادقی فرد فرزند حبیب کد نامزد 2621
489 - آقای مرتضی صادقی للردی مشهور به مازنى فرزند ابوالحسن کد نامزد 2624
490 - آقای ادریس صالحی فرزند ناصر کد نامزد 2625
491 - خانم رؤیا صالحی پور فرزند مجید کد نامزد 2627
492 - آقای مرتضی صبوری فرد مشهور به صبوری فرزند نورمحمد کد نامزد 2628

493 - آقای محمد صداقت فرزند اسماعیل کد نامزد 2629
494 - خانم نداسادات صدر فرزند سیدرضا کد نامزد 2641
495 - آقای حسین علی صدرزمانی فرزند صلاح کد نامزد 2642
496 - آقای محمدرضا صدیق معتمد مشهور به استاد صدیق فرزند احمد کد نامزد 2646
497 - آقای محمد صفائی فرزند مصطفی کد نامزد 2647
498 - آقای حمید صفائی پور فرزند علی اصغر کد نامزد 2648
499 - آقای سیدبهزاد صفارسجادی مشهور به سجادی فرزند سید کمال کد نامزد 2649
500 - آقای محمدهادی صفامنش فرزند حسین کد نامزد 2651
501 - آقای مهرداد صفدری فرزند محمدجواد کد نامزد 2652
502 - آقای علی صفی زاده فرزند غلام رضا کد نامزد 2654
503 - آقای علی صلاحی سینی مشهور به صلاحى-صالحى-حسینى فرزند حسن کد نامزد 2656
504 - آقای مسعود صمدی فرزند جعفر کد نامزد 2657
505 - خانم زهره صنعت گر فرزند ابراهیم کد نامزد 2658
506 - آقای سعید صنوبری فرزند محمد کد نامزد 2659
507 - آقای علیرضا طائی نیا فرزند حامد کد نامزد 2662
508 - آقای مهدی طالبیان فرزند شعبان کد نامزد 2664
509 - خانم نرگس طاهررحیمی فرزند محسن کد نامزد 2665
510 - آقای محمد طاهری فرزند غلامرضا کد نامزد 2667
511 - آقای هادی طاهریان مقدم مشهور به طاهریان فرزند اسفندیار کد نامزد 2668
512 - آقای محمدولی طاهری بنگدار فرزند احمد کد نامزد 2669
513 - آقای سیدمحمد طباطبائی راد مشهور به طباطبائى فرزند سید على اکبر کد نامزد 2671

514 - آقای احسان طلوع هنری فرزند مهدی کد نامزد 2672
515 - خانم میترا طهرانیان فرزند حسین کد نامزد 2674
516 - آقای علیرضا طهوریان فرزند مجید کد نامزد 2675
517 - آقای جمال طوسی فر فرزند محمد جواد کد نامزد 2676
518 - آقای جواد طیارتبادکان فرزند حسن کد نامزد 2678
519 - آقای محمدجواد طیبی فرزند شیرمحمد کد نامزد 2679
520 - آقای مهدی ظریف فرزند محمدجواد کد نامزد 2681
521 - خانم سمیه ظریفیان هویدا فرزند محمد کد نامزد 2685
522 - آقای رضا ظفرجعفرزاده مشهور به جعفرزاده فرزند حسین کد نامزد 2686
523 - آقای عباس ظفری مشهور به اقا معلم فرزند محمد على کد نامزد 2687
524 - آقای عباس ظفری شادینه فرزند حبیب کد نامزد 2689
525 - آقای علی ظهوریان وحیدباغبان فرزند محمد کد نامزد 2691
526 - آقای احمد عابدیان فرزند محمد کد نامزد 2692
527 - آقای سیدمحسن عابدیان فرزند سیدمحمود کد نامزد 2694
528 - آقای علیرضا عابدینی ترک آباد مشهور به شیخ على فرزند حسن کد نامزد 2695
529 - خانم فاطمه عادلی فرزند حسن کد نامزد 2696
530 - آقای حمیدرضا عاقبتی فرزند محمدعلی کد نامزد 2697
531 - آقای فرید عاقبتی فرزند غلامحسین کد نامزد 2698
532 - آقای محمود عامری فرد فرزند غلامعلی کد نامزد 2712
533 - آقای سیدمقداد عبادی فرزند سید مهدی کد نامزد 2714
534 - خانم فهیمه عبادی فرزند سید مهدی کد نامزد 2715

535 - آقای جعفر عباس پورحاجی آبادی فرزند محمدکاظم کد نامزد 2716
536 - آقای حسین عباس زاده پهلوان فرزند محمود کد نامزد 2717
537 - خانم شیده عبدالهی فرزند محمدحسین کد نامزد 2718
538 - آقای محسن عبدی فرزند عبدالرحیم کد نامزد 2719
539 - آقای مصطفی عجم خراسانی نقندر فرزند محمدابراهیم کد نامزد 2721
540 - آقای سیروس عراقیان فرزند محمود کد نامزد 2724
541 - آقای علی عرب پور مشهور به عرب فرزند محمد کد نامزد 2725
542 - آقای عباس عربی فرزند قربانعلى کد نامزد 2726
543 - آقای مهدی عربی یزدی فرزند محمدابراهیم کد نامزد 2728
544 - آقای محمدهادی عرفان فرزند محمدرضا کد نامزد 2729
545 - آقای رضا عرفانی صفاپیشه فرزند محمد کد نامزد 2741
546 - آقای یاسر عسکری فرزند علی کد نامزد 2742
547 - آقای محمد عسکریان فرزند على کد نامزد 2745
548 - آقای غلامرضا عصمتی مارشک فرزند اسحاق کد نامزد 2746
549 - آقای هادی عطارزاده طوسی فرزند محمد جواد کد نامزد 2747
550 - آقای جواد عطاری بهار فرزند محمد کد نامزد 2749
551 - خانم مژده عظیمیان سیار مشهور به عظیمیان -عظیمى فرزند رضا کد نامزد 2751
552 - آقای سیدحسن علائی فرزند سیدهاشم کد نامزد 2752
553 - آقای سیدحمید علوی فرزند حسین کد نامزد 2754
554 - آقای سیدحمیدرضا علویان خلیل آباد فرزند سیدحسین کد نامزد 2757
555 - آقای سیدمهدی علوی پورسینی فرزند سیدجلیل کد نامزد 2758

556 - خانم فاطمه علوی کازرانی مشهور به الهام سادات فرزند سیدمحمدعلی کد نامزد 2759
557 - آقای مهدی علی آبادی فرزند گل محمد کد نامزد 2761
558 - آقای ایمان علی پور فرزند مختار کد نامزد 2762
559 - خانم معصومه علیدادی عبدل آباد فرزند عباس کد نامزد 2764
560 - آقای مصطفی علیرضائی فرزند علی کد نامزد 2765
561 - آقای سیدعلی علیزاده مشهور به عارفى فرزند سیدحسن کد نامزد 2767
562 - آقای علی علیزاده فرزند محمد کد نامزد 2768
563 - آقای صمد علیزاده خوش فرزند محمد کد نامزد 2771
564 - آقای محمدجواد علیزاده کاسب مشهور به علیزاده فرزند حسین کد نامزد 2772
565 - خانم سیده فریده علیزاده معصومیان فرزند سید هادی کد نامزد 2774
566 - آقای هادی علی محمدی فرزند على اکبر کد نامزد 2776
567 - آقای محمدولی علی محمدی استند فرزند عباس کد نامزد 2778
568 - آقای مجید علی مردانی فرزند ماشاءاله کد نامزد 2779
569 - آقای محسن علی مردانی فرزند ماشاءاله کد نامزد 2781
570 - آقای مسعود علی مردانی فرزند علی اکبر کد نامزد 2782
571 - خانم ملیحه علی مردانی فرزند ماشاءاله کد نامزد 2784
572 - آقای عظیم علی نیا فرزند عبدالله کد نامزد 2785
573 - آقای علی اصغر علی نیا فرزند علی اکبر کد نامزد 2786
574 - آقای ابراهیم عمارلو فرزند محمدرضا کد نامزد 2787
575 - آقای احمد عمارلو فرزند ابراهیم کد نامزد 2789
576 - آقای محمدهادی عمیدمطلق فرزند محمدمهدی کد نامزد 2791

577 - خانم معصومه عنایتی زاده فرزند محمدحسین کد نامزد 2794
578 - آقای سعید عنبرستانی فرزند حسن کد نامزد 2795
579 - آقای جواد عندلیبی فرزند رحمت اله کد نامزد 2796
580 - آقای مجید عیدی فرزند عبدا... کد نامزد 2797
581 - خانم مرضیه عیدی فرزند محمد على کد نامزد 2798
582 - آقای سیدفرشید غزنینی هاشمی فرزند سیدمحسن کد نامزد 2812
583 - آقای محمد غفاری فرزند حسین کد نامزد 2814
584 - آقای حبیب رضا غفاریان شیرازی فرزند حسین کد نامزد 2815
585 - آقای ایمان غفاریان کاشی پز مشهور به مهندس غفاریان فرزند قدیر کد نامزد 2816
586 - آقای ابوالفضل غفاریان کنده شکن فرزند ناصر کد نامزد 2817
587 - خانم انسیه غفوری شعرباف مشهور به خانم غفوری- خانم شعرباف فرزند محمد تقی کد نامزد 2818
588 - آقای یوسف غلامحسین پورشریف آبادی فرزند عباس کد نامزد 2819
589 - خانم زینب غلامی فرزند حسین کد نامزد 2821
590 - آقای مجید غنمی طرقی فرزند رضا کد نامزد 2824
591 - خانم فاطمه غیوررزمگاه مشهور به خانم غیور فرزند محمدرضا کد نامزد 2825
592 - آقای جواد فاتحی فرزند عبدالرؤف کد نامزد 2826
593 - آقای محمدعلی فاضل فرزند غلامعلى کد نامزد 2827
594 - آقای محمدرضا فاطمی فرزند احمد کد نامزد 2829
595 - آقای مجید فاطمی ارفع مشهور به فاطمى - ارفع فرزند محمدرضا کد نامزد 2841
596 - خانم عاطفه فاطمی ناوخ فرزند علی رضا کد نامزد 2842
597 - آقای سیدمحمد فاطمیه قاسمی مشهور به قاسمى فرزند سیدحسین کد نامزد 2845

598 - آقای حمیدرضا فخررحیمی فرزند محمدعلی کد نامزد 2846
599 - خانم اکرم فخریه فرزند عابدین کد نامزد 2847
600 - آقای حسین فدائی فرزند عزیزالله کد نامزد 2848
601 - آقای مجید فرتاش فرزند عباس کد نامزد 2849
602 - خانم فاطمه فرحمند فرزند امیرفرخ کد نامزد 2851
603 - آقای محمد فرزام فرزند محمدرضا کد نامزد 2852
604 - آقای حمیدرضا فرزانه فرزند حسین کد نامزد 2854
605 - آقای احسان فرهادملاشاهی فرزند محمدحسن کد نامزد 2856
606 - آقای محمدرضا فرهادی نیا فرزند عبدالحسین کد نامزد 2857
607 - آقای ایمان فرهمندی فرزند محمدصادق کد نامزد 2858
608 - آقای مانیاد فروتن راد فرزند محمد کد نامزد 2859
609 - آقای محمد فضائلی گاه مشهور به فاضلى فرزند زین العابدین کد نامزد 2861
610 - آقای جواد فلاح فرزند محمدعلی کد نامزد 2862
611 - آقای عباس فنائی نوکار فرزند حسین کد نامزد 2864۴
612 - آقای فرزاد فنائی نوکار فرزند حسن کد نامزد 2865
613 - آقای احسان فهیمی تبار فرزند عباس کد نامزد 2867
614 - آقای سیدجلال فیاضی فرزند سید نعمت ا.. کد نامزد 2868
615 - آقای سعید فیروزبخت فرزند محمد رحیم کد نامزد 2869
616 - خانم شادی فیروزگر فرزند اکبر کد نامزد 2871
617 - آقای مسعود فیروزه فرزند جواد کد نامزد 2872
618 - آقای رضا فیروزی فرزند على اصغر کد نامزد 2874

619 - آقای سیداسعد فیض فرزند جلال کد نامزد 2875
620 - آقای رمضان علی فیضی فرزند محمدرضا کد نامزد 2878
621 - آقای احمد قائمی مشهور به قائمى فرزند نجف کد نامزد 2879
622 - آقای فرزاد قائمی فرزند احمد کد نامزد 2881
623 - آقای محمدابراهیم قائمی فرزند محمد امین کد نامزد 2882
624 - آقای احمد قاسمی فرزند حسین کد نامزد 2884
625 - خانم اعظم قاسمی فرزند مرتضى کد نامزد 2885
626 - آقای محمد قاسمی فرزند مرتضى کد نامزد 2887
627 - آقای احسان قاسمیان فرزند علی کد نامزد 2889
628 - آقای محمدرضا قاسمیان فرزند ابراهیم کد نامزد 2891
629 - آقای مجید قاضی زاده فرزند علی محمد کد نامزد 2892
630 - آقای محسن قاضی زاده فرزند اسمعیل کد نامزد 2894
631 - آقای حامد قانع شریف فرزند غلامحسن کد نامزد 2896
632 - آقای محمد قدرتی فرزند على کد نامزد 2897
633 - آقای سیدمحمد قدسی منش فرزند سید على رضا کد نامزد 2898
634 - آقای مصطفی قدمیاری فرزند محمدعلى کد نامزد 2912
635 - آقای حسن قدیری طرقی مشهور به طرقی فرزند محمد کد نامزد 2914
636 - آقای مهدیار قراول باشی فرزند هادی کد نامزد 2915
637 - آقای محمود قربان پور مشهور به قربان پور فرزند ابراهیم کد نامزد 2916
638 - آقای حمید قربان زاده حصار فرزند محمد کد نامزد 2917
639 - آقای رضا قربانی شورابی فرزند محمد حسین کد نامزد 2918

 

640 - آقای مهدی قربانی مرغش فرزند محمد کد نامزد 2919
641 - آقای محمدرضا قره خانی دربندی فرزند فولاد کد نامزد 2921
642 - آقای سیدحجت قریشی فرزند سیدعبداله کد نامزد 2924
643 - آقای سیدکمال قریشی قره تکان فرزند سید جلال کد نامزد 2925
644 - خانم زهرا قلجائی پور فرزند محمدعلى کد نامزد 2927
645 - آقای مالک قلی پور فرزند محمدعلی کد نامزد 2941
646 - آقای محمود قلی پور فرزند محمد علی کد نامزد 2942
647 - خانم الهه قلی زاده فرزند محمد کد نامزد 2945
648 - آقای محمدهادی قمصریان فرزند اصغر کد نامزد 2946
649 - خانم ناهید قناعتی فرزند حسن کد نامزد 2947
650 - آقای علی قنبری فرزند برات کد نامزد 2948
651 - خانم سمیه قهاری کوچکسرائی فرزند عبداله کد نامزد 2949
652 - خانم حمیده قهرمانی فرزند محمدحسن کد نامزد 2951
653 - آقای حمیدرضا کاظمی فرزند غلامحسین کد نامزد 2956
654 - آقای محسن کاظمی فرزند علی اکبر کد نامزد 2958
655 - آقای حمید کاظمی ازغدی فرزند مرتضى کد نامزد 2959
656 - آقای محسن کاظمی حصار فرزند حسین اصغر کد نامزد 2961
657 - آقای رضا کاظمی نامقی فرزند داود کد نامزد 2962
658 - آقای سیدحسین کامیاب فرزند سید رضا کد نامزد 2965
659 - آقای محمدحسین کاویان فرزند محمدابراهیم کد نامزد 2968
660 - آقای جعفر کبیری سرمزده فرزند محمد کد نامزد 2969

 

661 - آقای محمدجواد کرامتی فرزند غلامرضا کد نامزد 2971
662 - آقای حمیدرضا کریم زاده گان فرزند خسرو کد نامزد 2974
663 - آقای علیرضا کریمی فرزند محمد کد نامزد 2975
664 - آقای مهدی کریمی فرزند محمد کد نامزد 2976
665 - آقای هادی کریمی فرزند عبدالحسین کد نامزد 2978
666 - آقای اصغر کریمی صدر فرزند یحیى کد نامزد 2979
667 - آقای علی کلانتری خاندانی فرزند حمیدرضا کد نامزد 2981
668 - آقای مهدی کلاهی فرزند قربان کد نامزد 2982
669 - آقای جواد کلباسی اشتری فرزند حسین کد نامزد 2984
670 - آقای حسین کلیدری فرزند محمد قلى کد نامزد 2985
671 - آقای ایمان کمالی فرزند مهدی کد نامزد 2986
672 - آقای حسین کمیلی فرزند غلامرضا کد نامزد 2987
673 - آقای ابوذر کنعانی فرزند محمد رضا کد نامزد 2989
674 - آقای سیدعلی کهربائی فرزند سید محمود کد نامزد 2991
675 - خانم مریم کوره پز فرزند ماشاءاله کد نامزد 2992
676 - خانم آرزو کوهزاد فرزند رشاد کد نامزد 2994
677 - خانم آمنه کیوان فرزند على کد نامزد 2995
678 - خانم فاطمه سلطان گلمکانی فرزند عباس کد نامزد 2998
679 - خانم اعظم گلی آیسک فرزند محمد رضا کد نامزد 4112
680 - خانم بتول گندمی فرزند محمدحسین کد نامزد 4114
681 - آقای حسن لؤلؤئی فرزند محمد کد نامزد 4116

 

682 - آقای عبدالمجید لاهوری قنبرآباد فرزند رجبعلى کد نامزد 4117
683 - آقای محسن لشکری مشهور به لشگری فرزند حجی محمد کد نامزد 4118
684 - آقای علی اصغر لطفی فرزند عیسی کد نامزد 4119
685 - آقای محمدرضا لطفی فرزند منصور کد نامزد 4121
686 - آقای حسین لطفی احمدآباد فرزند علی جمعه کد نامزد 4124
687 - خانم نصرت لکزیان فرزند غلامرضا کد نامزد 4125
688 - آقای بهروز ماهی فرزند احمد رضا کد نامزد 4126
689 - خانم فاطمه محبی نسب فرزند غلام کد نامزد 4128
690 - آقای محسن محتشمی یکتا فرزند موسى کد نامزد 4129
691 - آقای سیدمحمود محدث حسینی فرزند سیدمحمد کد نامزد 4142
692 - آقای کوروش محرابی فرزند عبدالعلی کد نامزد 4145
693 - خانم مژگان محرم فرزند محمدحسین کد نامزد 4146
694 - آقای امیرحسین محروقی فرزند حسن کد نامزد 4147
695 - آقای علی محمدرضائی مهدی آباد فرزند حسین کد نامزد 4148
696 - آقای امین محمدزاده فرزند غلامرضا کد نامزد 4149
697 - آقای جواد محمدزاده فرزند محمد تقى کد نامزد 4151
698 - آقای سیدعماد محمدزاده فرزند سید رسول کد نامزد 4152
699 - خانم فاطمه محمدزاده خلیل آباد فرزند محمد موسى کد نامزد 4156
700 - خانم عاطفه محمدزاده خلیل آبادی فرزند محمدحسین کد نامزد 4157
701 - آقای یحیی محمدنژاداسکندرآباد فرزند فضل اله کد نامزد 4158
702 - خانم ملیحه محمدنژادفدردی فرزند حسین کد نامزد 4159

 

703 - خانم نجمه محمدنیا فرزند عزیزاله کد نامزد 4161
704 - آقای مجید محمدنیاقلی فرزند غلامعلی کد نامزد 4162
705 - آقای کاظم محمدوخراسانی مشهور به خراسانى فرزند محمد على کد نامزد 4164
706 - آقای ایرج محمدی فرزند براتعلی کد نامزد 4165
707 - آقای علیرضا محمدی فرزند عباسعلى کد نامزد 4167
708 - آقای غلامرضا محمدی مشهور به رضا فرزند على کد نامزد 4168
709 - آقای مجتبی محمدی فرزند غلامحسن کد نامزد 4169
710 - آقای محمد محمدی فرزند یحیى کد نامزد 4171
711 - آقای محمدحسین محمدی فرزند علی کد نامزد 4172
712 - خانم معصومه محمدی فرزند براتعلی کد نامزد 4174
713 - آقای غلام محمد محمدی خرم آبادی مشهور به خرم آبادی و فیض محمدی فرزند محمد موسی کد نامزد
4175


714 - آقای عباس محمودی چوینلی فرزند رمضان کد نامزد 4176
715 - آقای محمدرضا محمودی درح فرزند غلام کد نامزد 4178
716 - آقای محمد مختاری فرزند محمد حسین کد نامزد 4179
717 - آقای حسین مددی رخنه فرزند جواد کد نامزد 4181
718 - آقای محمود مدرس تربتی مشهور به مدرسى فرزند احمد کد نامزد 4182
719 - آقای سیدجلیل مدرسی فرزند سیدکاظم کد نامزد 4184
720 - آقای علی مدنی فرزند احمد کد نامزد 4185
721 - آقای سیدایمان مدیرخازنی فرزند سید عباس کد نامزد 4186
722 - خانم سیده سمانه مدیرخازنی فرزند سید عباس کد نامزد 4187
723 - آقای سیدمحسن مرادی فرزند سید على کد نامزد 4189 

 

724 - خانم معصومه مرادیان فرزند سلیمان کد نامزد 4192
725 - خانم زهرا مرتضوی فرزند سیدمحمد کد نامزد 4194
726 - آقای سیدروح اله مرتضوی کریم آباد فرزند سیدعلی کد نامزد 4195
727 - خانم حسنیه مردانی فرزند احمد کد نامزد 4196
728 - آقای محمود مزروعی یکه باغ فرزند على کد نامزد 4198
729 - آقای مصطفی مشتاقی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 4212
730 - آقای محمد مشعوف فرزند علی کد نامزد 4214
731 - آقای سیدمحمد مشمول فرزند سیدابراهیم کد نامزد 4215
732 - آقای محمدعلی مصدق صدقی فرزند عباس کد نامزد 4216
733 - آقای محمداسماعیل معتمدی مشهور به دکتر معتمدی فرزند رمضانعلی کد نامزد 4218
734 - خانم صدیقه معدنی فرزند غلامرضا کد نامزد 4219
735 - آقای امیر معصومی فرزند ابراهیم کد نامزد 4221
736 - آقای مهدی معصومی فرزند حسین کد نامزد 4224
737 - آقای محمدرضا معلم فرزند اسحاق کد نامزد 4225
738 - آقای محمدحسین معین فرزند ابراهیم کد نامزد 4226
739 - آقای سیدسعید مقدم زاده مشهور به مقدم فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد 4227
740 - آقای پوریا ملاک فرزند مصطفی کد نامزد 4241
741 - آقای حسین ملک خواهی مشهور به سبزواری فرزند حسنعلى کد نامزد 4246
742 - خانم اکرم منتظری نیا فرزند مجتبی کد نامزد 4247
743 - خانم سیده انسیه منصوری فرزند سیدمهدی کد نامزد 4249
744 - آقای حسن منصوریان فرزند ابراهیم کد نامزد 4251

 

745 - آقای غلام عباس مهاجری فرزند على محمد کد نامزد 4254
746 - آقای علی مهاجری مقدم فرزند حسن کد نامزد 4256
747 - خانم زهرا مهدوی جشن آبادی فرزند رمضانعلى کد نامزد 4257
748 - آقای مجتبی مهدوی دامغانی فرزند محمدحسین کد نامزد 4258
749 - آقای حسین مهدیان پور فرزند محمد جواد کد نامزد 4259
750 - آقای وحید مهدی نژادقزوینی مشهور به عادل فرزند هادی کد نامزد 4261
751 - آقای محمدهادی مهدی نیا فرزند مهدی کد نامزد 4262
752 - خانم فاطمه مهربان فرزند محمد کد نامزد 4264
753 - خانم الهه مهماندوست خواجه داد فرزند عباس کد نامزد 4267
754 - آقای حسن موحدیان فرزند صفر کد نامزد 4268
755 - آقای رمضانعلی موحدیان فرزند على اصغر کد نامزد 4269
756 - خانم مژده موحدیان فرزند ناصر کد نامزد 4271
757 - آقای حمیدرضا موحدی زاده مشهور به حمید موحد فرزند محمود کد نامزد 4272
758 - آقای خلیل موحدی محصل طوس فرزند محمد کد نامزد 4274
759 - آقای حسن مودودی فرزند عبدالحسین کد نامزد 4275
760 - آقای حسن موروثی حسین آباد فرزند علیرضا کد نامزد 4276
761 - خانم نرگس موسائی فرزند اکبر کد نامزد 4278
762 - خانم زینب موسوی فرزند سید عزیز کد نامزد 4279
763 - آقای سیدباقر موسوی فرزند سیدمحمد کد نامزد 4281
764 - آقای سیدسجاد موسوی مشهور به موسوی قزوینى فرزند سید نقى کد نامزد 4282
765 - آقای سیدقاسم موسوی فرزند سیدحسن کد نامزد 4284

 

766 - آقای سیدمجید موسوی فرزند سیداصغر کد نامزد 4285
767 - آقای سیدمحمدعلی موسوی فرزند سیدعلاءالدین کد نامزد 4286
768 - آقای سیدمحمدمحسن موسوی فرزند سید عباس کد نامزد 4287
769 - آقای سیدجمال الدین موسوی تقی آبادی فرزند سیداحمد کد نامزد 4289
770 - خانم سیده وجیهه موسوی جزائری فرزند سیدمحمدعلی کد نامزد 4291
771 - آقای محسن موسوی زاده فرزند رسول کد نامزد 4292
772 - آقای سید داود موسوی زاده نوقابی مشهور به دکتر موسوی فرزند سید ابوطالب کد نامزد 4294
773 - آقای سیدمحمود موسوی عبس آباد مشهور به موسوی فرزند سید محمد باقر کد نامزد 4295
774 - آقای احمدعلی موقوفه ئی فرزند ملک کد نامزد 4296
775 - آقای هادی مولودی فرزند حبیب اله کد نامزد 4297
776 - آقای روح الله مولوی حقیقی فرزند على کد نامزد 4298
777 - خانم مرضیه مولوی حقیقی فرزند على کد نامزد 4512
778 - آقای حسن میامی مشهور به میامى فرزند على کد نامزد 4514
779 - آقای امید میر فرزند صمد کد نامزد 4515
780 - آقای صمد میر فرزند ابراهیم کد نامزد 4516
781 - آقای محمود میر فرزند غلامحسین کد نامزد 4517
782 - آقای سیدمهدی میرانوری مشهور به انوری فرزند سیدحسین کد نامزد 4518
783 - آقای محمدرضا میرزائی فرزند محمد على کد نامزد 4519
784 - خانم بهجت میرشجاعان فرزند مهدی کد نامزد 4521
785 - آقای حمید میرغلامی مشهد فرزند مهدی کد نامزد 4524
786 - آقای علیرضا میرکیان بجستانی فرزند مرحوم غلامرضا کد نامزد 4525

 

787 - خانم مهری میری فرزند على جان کد نامزد 4526
788 - آقای غلامرضا نادمی گرو فرزند سعادت قلی کد نامزد 4528
789 - آقای مهدی نارنجی فرزند رمضانعلی کد نامزد 4529
790 - آقای علی ناصری فرزند غلامحسین کد نامزد 4541
791 - آقای آرمان ناظری بوری آبادی فرزند جلیل کد نامزد 4542
792 - آقای امیرحسین ناظمی فرزند ابوالحسن کد نامزد 4546
793 - آقای قائم نباتیان فرزند محمدامین کد نامزد 4547
794 - آقای سیدعلی اکبر نبی زاده فرزند احمد کد نامزد 4548
795 - آقای مجید نجات زادگان عیدگاهی فرزند حسین کد نامزد 4549
796 - آقای فرهاد نجاریان مشهدی فرزند جعفر کد نامزد 4551
797 - آقای رسول نجف پور فرزند علی کد نامزد 4552
798 - آقای حسین نجف زاده فرزند حسن کد نامزد 4554
799 - آقای محمدجواد نجف زاده فرزند علی اصغر کد نامزد 4556
800 - آقای جواد نجفی فرزند غلام رضا کد نامزد 4557
801 - آقای مسعود نجفی فرزند محمود کد نامزد 4558
802 - آقای علیرضا نخعی مشهور به نخعى فرزند اصغر کد نامزد 4559
803 - آقای علی اصغر نخعی راد فرزند ماشاءاله کد نامزد 4561
804 - آقای شهاب نخودی فرزند فریدون کد نامزد 4562
805 - آقای وهاب نژادمیرزائی فرزند حسن کد نامزد 4565
806 - آقای جواد نشانی سعدآباد فرزند غلامعباس کد نامزد 4568
807 - آقای علیرضا نصرالله زاده فرزند حسین کد نامزد 4569

 

808 - آقای داریوش نصیری فرزند على اصغر کد نامزد 4571
809 - آقای محمدمصطفی نصیریان شکیب فرزند احمد کد نامزد 4572
810 - خانم فرزانه نصیری خانقاه فرزند قدرت کد نامزد 4574
811 - آقای جواد نظافت فریزی فرزند قاسم کد نامزد 4575
812 - آقای مرتضی نظرنژاد مشهور به بابانظر فرزند محمدحسن کد نامزد 4576
813 - خانم اعظم نظری فرزند حیدر کد نامزد 4578
814 - آقای حسن نظری فرزند اسماعیل کد نامزد 4579
815 - آقای سعید نعمتی فرزند احمد کد نامزد 4581
816 - آقای عباسعلی نعمتی فرزند نعیم کد نامزد 4582
817 - آقای محمود نعمتی فرزند احمد کد نامزد 4584
818 - خانم معصومه نقی پوربرج فرزند تاج محمد کد نامزد 4585
819 - آقای بهرام نکاحی فرزند عبدالله کد نامزد 4586
820 - آقای محمدرضا نوآبادی فرزند محسن کد نامزد 4587
821 - آقای سیدمحمدرضا نور مشهور به نور فرزند محمد باقر کد نامزد 4591
822 - آقای امیرحسین نوربخش فرزند مجتبی کد نامزد 4592
823 - خانم وجیهه السادات نوربخش حسینی فرزند سید نصر اله کد نامزد 4594
824 - آقای احمد نوروزی مشهور به شهردار مشهد - آقای شهردار - شهردار فرزند نوروز على کد نامزد 4595
825 - آقای مهدی نوروزی علی آباد مشهور به نوروزی فرزند محمدعلی کد نامزد 4596
826 - آقای حسن نوروزی قلعه جوقی فرزند على کد نامزد 4597
827 - خانم حمیده نوروزی قلعه جوقی فرزند على کد نامزد 4598
828 - آقای سیدشهاب الدین نوری مشهور به سید جعفر نوری حسینى فرزند سیدفاضل کد نامزد 4612

 

829 - آقای علیرضا نوری مشهور به نوری فرزند حسین کد نامزد 4614
830 - آقای مهدی نوری فرزند علیرضا کد نامزد 4615
831 - آقای امیررضا نوریان فرزند مرادعلی کد نامزد 4616
832 - آقای مهدی نیازپور مشهور به نیازی- نیازیپور-نیازمند فرزند اراض محمد کد نامزد 4617
833 - آقای احسان نیازی فرزند حسن کد نامزد 4618
834 - خانم زیبا نیک پرور مشهور به قدمگاهى فرزند علی کد نامزد 4619
835 - آقای جلال نیک پیمان مشهور به حسین فرزند محمدرضا کد نامزد 4621
836 - آقای علی نیکدل مشهور به نیکدل فرزند على اصغر کد نامزد 4624
837 - آقای مجتبی نیکنام فرزند حسن کد نامزد 4626
838 - خانم ملیحه نیک نیا فرزند غلامرضا کد نامزد 4627
839 - آقای محمد نیکو فرزند على کد نامزد 4628
840 - آقای سیدعلینقی هاشمی فرزند سیدمحمدجواد کد نامزد 4629
841 - آقای سیدکاظم هاشمی مشهور به سید هاشمى فرزند سیدعلیمحمد کد نامزد 4641
842 - آقای سیدمحمدحسن هاشمی فرزند سید جمال کد نامزد 4642
843 - آقای سیداحمد هاشمی کارغش فرزند سید محمد کد نامزد 4645
844 - آقای سیدمجید هاشمی محمودآبادی فرزند سیدغلامرضا کد نامزد 4647
845 - آقای محمود هراتی فرزند محمد کد نامزد 4648
846 - آقای مجید همایونی پور فرزند غلامرضا کد نامزد 4649
847 - خانم بی بی زهرا هوسی مشهور به حسینى اصیل فرزند سیدمحمد کد نامزد 4652
848 - خانم سیده صدیقه هوسی مشهور به حسینى اصیل فرزند سیدمحمد کد نامزد 4654
849 - آقای محمد واحدی کبیری فرزند خلیل کد نامزد 4656

 

850 - آقای جلال الدین وحیدی تورچی فرزند سید اسماعیل کد نامزد 4657
851 - آقای محمدحسین ودیعی فرزند زین العابدین کد نامزد 4658
852 - آقای سیدرضا ورزشی فرزند سیدابوالقاسم کد نامزد 4659
853 - آقای وحید وفادار فرزند حسن کد نامزد 4662
854 - خانم بتول ولی زاده فرزند حجت اله کد نامزد 4664
855 - آقای سیدجواد یعقوبی فرزند سید حسین کد نامزد 4665
856 - آقای مهدی یمینی فرزند یعقوبعلی کد نامزد 4667
857 - آقای علی یوسفی سمنگانی فرزند محمد کد نامزد 4668


توجه :
1 -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 15 نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط
اسامی تعداد حداکثر 15 نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.


2 -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری مشهد در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.


3 -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد . 
محمدرحیم نوروزیان فرماندار شهرستان مشهد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون