تاریخ خبر: کد خبر: 143

دوشنبه ۵خرداد | تاریخچه انجمن اسلامی و جنبش دانشجویی با سخنرانی کواکبیان دانشگاه سجاد

دوشنبه 5خرداد | تاریخچه انجمن اسلامی و جنبش دانشجویی با سخنرانی کواکبیان دانشگاه سجاد

  • دوشنبه 5خرداد
  • تاریخچه انجمن اسلامی و جنبش دانشجویی
  • با سخنرانی کواکبیان دانشگاه سجاد مشهد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون