تاریخ خبر: کد خبر: 938

اعلام برنامه های شب قدر در حرم مطهر رضوی

اعلام برنامه های شب قدر در حرم مطهر رضوی

ﺑﻪ ﮔﺰارش قاصدنیوز به نقل از ‌پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪﺟﻼلﺣﺴﯿﻨﻲ با بیان این مطلب عنوان کرد: سوره مبارکه قدر، نشان گویایی از عظمت و شرافت لیلی قدر است و در این شب‌ها باشکوه ترین محافل دینی و معنوی جهان اسلام در جوار بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا(ع) رقم می‌خورد.


وی به ﺗﺸﺮﻳﺢ ویژه ﺑﺮﻧامه‌های شب‌های ﻗﺪر درﺣﺮم‌ مطهررﺿﻮی پرداخت و اظهار داﺷﺖ: ﻣﺮاﺳﻢ شب‌های ﻗﺪراز مهمترین ﻣﻨﺎﺳبت‌هاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺮم مطهر رﺿﻮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﻪ دلیل ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ زاﺋﺮان و اهمیت و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻓﺰاﯾﯽ و ﺑﺼﯿﺮت ﺑﺨﺸﯽ این ﺷبها، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه‌ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دارد.


وی اداﻣﻪ داد: ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر از ﺳﺎﻋﺖ 21 ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﮐﺒﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ذاﮐﺮان و مداحان اهل بیت(ع) آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و سعی خواهیم کرد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ زاﺋﺮان ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻮر رﺿﻮی ﺑﻪ ﺳﻔﺮه‌های ﺳﺤﺮی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﻨﺪ.


ﺣﺴﯿﻨﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎمه‌های شب‌های ﻗﺪر ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ﻣﺮاﺳﻢ وﻳﮋه ﺷﺐ 19ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن از ﺳﺎﻋﺖ 21 ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﮐﺒﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ذاکران اهل ﺑﯿﺖ(ع)، سید جعفر ماهرخسار، اﺑﺮاهیم ﻗﺎﻧﻊ و ﻋﺒﺎس ﺣﯿﺪرزاده آﻏﺎز و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ می‌پردازند.


وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐ 21 ماه رمضان و ضربت خوردن امام علی(ع) ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم والمسلمین دﮐﺘﺮ رﻓﯿﻌﯽ راه های گریختن و بر حذر ماندن از گناه و معاصی را برای مخاطبان تبیین خواهند کرد، افزود: ﻣﺪاﺣﺎن اهل بیت(ع) ﺳﺮوری و ﻧﺒﻮی در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﻛﺒﯿﺮ را ﻗﺮاﺋﺖ ﺧواهند ﻛﺮد و قرآن مجید توسط حمید رضا احمدی وفا قرائت می‌شود.


ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺣﺴﯿﻨﻲ اﻓﺰود: در ﺷﺐ 23 ماه مهمانی خدا، ﺳﯿﺪ مهدی ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﻣﺪاح اهلﺑﯿﺖ(ع) ﺿﻤﻦ ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺛﯿﻪﺳﺮاﻳﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦﺳﯿﺪ مهدی ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻣﺮاﺳﻢ اﺣﯿﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﻛﻨﺪ.


وی اظهار داشت: راههای رسیدن به اخلاص بالاتر، طهارت در عمل و همچنین تطهیر قلوب از مباحثی است که در شب 23 ماه مبارک رمضان توسط سخنران این مراسم بیان خواهد شد.


ﻣﻌﺎون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﻲ آﺳﺘﺎنﻗﺪس رﺿﻮی همچنین افزود: مراسم ویژه ای نیز در رواق‌های دارالمرحمه، دارالرحمه و غدیر برای زائران عرب، اردو و آذری زبان در لیالی قدر، برگزار خواهد شد.

برپایی بزرگ‌ترین محفل قرآنی جهان اسلام در شب 23 ماه رمضان
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻓرهنگی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ «ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﻗﺮآﻧﯽ جهان اﺳﻼم در ﺷﺐ 23 ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) ﺑﺮﭘﺎ ﺧواهدشد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد: ﺗﻼوت ﺳﻮره‌های دﺧﺎن، روم، ﻋﻨﮑﺒﻮت و ﻗﺪر در ﺷب‌های مبارک ﻗﺪر و به وﯾﮋه در ﺷﺐ 23 ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن مستحب است و قرائت این سوره ها یکی از برنامه‌هایی است که در این شب عزیز اجرا می‌شود.
وی در ادامه افزود: دو تن از ﻗﺎرﯾﺎن و مرتلین جهان اسلام از کشورهای ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان در این مراسم دعوت شده اند ﺗﺎ در ﺟﻤﻊ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی زاﺋﺮان ﮐﻪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ رﺿﻮی و ﺧﯿﺎﺑﺎن‌های اﻃﺮاف ﮔﺮد ﺧﻮاهند آﻣﺪ، ﺑﻪ ﺗﻼوت این سوره‌ها ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.


ﭘﺨﺶ وﯾﮋه ﺑﺮنامه های ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر ﺣﺮم مطهر رﺿﻮی از رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ
ﻣﻌﺎون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﻲ آﺳﺘﺎنﻗﺪس رﺿﻮی ﮔﻔﺖ: همه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻮر رﺿﻮی در ﺷب‌های ﻗﺪر، ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﻀﻮر زاﺋﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه‌های دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻘﺪس ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺷب‌های ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز را در ﺟﻮار اﻣﺎم رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.


ﺣﺴﯿﻨﯽاز ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﺷب‌های ﻗﺪر از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﺿﻮی ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رضوی‌ تی وی ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮاﺳﻢ شب‌های ﻗﺪر از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﺿﻮی، ﺑﻄﻮر زﻧﺪه ﻧﯿﺰ از شبکه‌های ﺳﯿﻤﺎی ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﺧواهد ﺷﺪ.


وی اﻓﺰود: از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از هموطنان اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻮر رﺿﻮی در اﯾﻦ ﺷب‌ها را ﻧﺪارﻧﺪ، اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی در راﺳﺘﺎی وﻇﯿﻔﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد، ﺑا هماهنگی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺣﺎل و هوای اﯾﻦ ﺷب‌های ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.


حسینی اظهار داﺷﺖ: اﯾﻦ وﯾﮋه ﺑﺮنامه‌ها ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و شبکه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﻣﺮزی و ﺑﺮون ﻣﺮزی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ می‌شود.


استقرار پوشش صوتی و تصویری یکپارچه در اماکن متبرکه
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻓرهنگی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی با اشاره به این مطلب که پوشش صوتی یکپارچه در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی در این شب‌ها مستقر است ابراز داشت: برای اولین بار مجهز‌ترین سیستم صوتی در صحن جامع رضوی نصب شده است که در این شب‌ها مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.


وی عنوان کرد: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بهره‌مندی هرﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ زائران از ﻓﯿﻮﺿﺎت ﻣﻌﻨﻮی ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر، وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎمه‌های شب‌های ﻗﺪر ﺣﺮم مطهر رﺿﻮی در اﻛﺜﺮ ﺻﺤن‌ها ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‌های پهن ﭘﯿﻜﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻗﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮد.


حسینی تصریح کرد: همه نقاط اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی تحت پوشش صوت هستند و خیابان‌های نواب صفوی تا پنجراه و خیابان شیرازی تا چهار راه شهدا و باب الجواد تا فلکه آب از پوشش صوتی برخوردارند.


توزیع بیش از 600 هزار کتاب منتخب ادعیه و اعمال شب های قدر در اماکن متبرکه
ﻣﻌﺎون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﻲ آﺳﺘﺎنﻗﺪس رﺿﻮی ﮔﻔﺖ: کتاب منتخب ادعیه و اعمال شب های قدر به تعداد لازم تهیه شده است که در این شب های عزیز در دسترس زائران و مجاوران قرار می گیرد.


وی بیان داشت: این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل است که ضمن بیان فضیلت شب‌های قدر و سوره‌های روم، عنکبوت و دخان، اعمال این 3 شب بیان شده است.


حسینی اظهار داشت: کل قرآن مجید در 8 برگ از این کتاب آورده شده است که ویژه مراسم احیاء و قرآن به سر گرفتن طراحی شده و در اختیار زائران قرار می گیرد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون