تاریخ خبر: کد خبر: 4924

عکس:مشهد در 15 سال گذشته

مشهد در 15 سال گذشته

میدان قائم

مشهد در 15 سال گذشته

میدان بسیج(برق)

مشهد در 15 سال گذشته

میدان راه آهن

مشهد در 15 سال گذشته

میدان فلسطین

مشهد در 15 سال گذشته

میدان ۱۵ خرداد

مشهد در 15 سال گذشته

میدان شهید فهمیده

مشهد در 15 سال گذشته

میدان ۱۵ خرداد

مشهد در 15 سال گذشته

میدان قائم

مشهد در 15 سال گذشته

مشهد در 15 سال گذشته

مشهد در 15 سال گذشته

میدان جهاد

مشهد در 15 سال گذشته

مشهد در 15 سال گذشته

میدان قائم

مشهد در 15 سال گذشته

میدان تلویزیون

مشهد در 15 سال گذشته

میدان جمهوری اسلامی(فرودگاه)

مشهد در 15 سال گذشته

میدان آزادی

مشهد در 15 سال گذشته

میدان استقلال

مشهد در 15 سال گذشته

میدان آزادی – بلوار ملک آباد

مشهد در 15 سال گذشته

میدان جمهوری اسلامی

مشهد در 15 سال گذشته

میدان ۱۵ خرداد

مشهد در 15 سال گذشته

میدان فلسطین

مشهد در 15 سال گذشته

مشهد در 15 سال گذشته

میدان آزادی

مشهد در 15 سال گذشته

میدان استقلال

مشهد در 15 سال گذشته

میدان دکتر شریعتی(تقی آباد)

مشهد در 15 سال گذشته

میدان آزادی

مشهد در 15 سال گذشته

میدان احمد آباد

مشهد در 15 سال گذشته

مشهد در 15 سال گذشته

میدان فردوسی

مشهد در 15 سال گذشته

میدان تلویزیون

مشهد در 15 سال گذشته

میدان راه آهن

مشهد در 15 سال گذشته

میدان استقلال

مشهد در 15 سال گذشته

مشهد در 15 سال گذشته

میدان فلسطین

مشهد در 15 سال گذشته

میدان حافظ( گاراژدارها)

 

منبع:صبح توس

 

کلمات کلیدی

  • رضا 0 0

    اینو که از رو سایت خودتون برداشتیم!

ارسال نظر

تریبون