تاریخ خبر: کد خبر: 380

در انتظار باران نیست…

در مصاف وضع موجودیم / چشم انتظار فصل موعودیم

کلیپ زیبای "غفلت از یار" با صدای علی فانی

 

 

 

پوستر هدیه/ در انتظار باران نیست آنکه بذری نپاشیده

پوستر ولادت امام زمان و انتظار فعال انقلابی

 

 

 

شهید آوینی:سربازان امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) از هیچ چیز جز گناهان خویش نمی ترسند

 

 

شعری کمتر دیده شده از امام خمینی(ره) در وصف امام عصر(عجل الله) به صورت مُخمَّس

برگرفته از دیوان امام خمینی(ره)

 

مصدرِ هــــــر هشت گـــردون، مبدا هر هفت اختر                  خـــــــــالق هـــــــــر شش جهت، نـــــــورِ دلِ هر پنج مصدر

والـــــى هــــر چـــار عنصر، حكمران هر سه دختر                   پــــــــادشاه هـــــــر دو عالـــــــــم، حجّت يكتــــــــــاى اكبر

آنكــــه جـــــودش شهره نُه آسمان  بل لامكان شد

 

مصطفــــــــى سيرت، علــــى فر، فاطمه عصمت، حسن خو                 هم حسين قــــدرت، على زهد و محمّد علم مَهرو

شـــــاه جعفـــــــــر فيض و كــــاظم حلم و هشتم قبله گيسو                 هم تقــــى تقوا، نقى بخشايش و هم عسكرى مو

مهـــــدى قــــــــائم كــــــــــه در وى جمع، اوصاف شهان شد

 

پـــــادشاه عسكرى طلعت، تقى حشمت، نقى فر              بــــــــــوالحسن فــــــــــرمان و مـوســـــى قدرت و تقدير جعفر

علم بـــــاقر، زهــــد سجــّاد و حسينى تاج و افسر              مجتبــــــى حلــــــــم و رضيّـــــــــه عفّت و صــــــولت چو حيدر

مصطفـــى اوصـــــاف و مـــجلاى خـداوند جهان شد

 

جلـــــــــــوه ذاتش بـــــــــه قـــــدرتْ تالـــــــــــىِ فيض مقدّس                      فيض بـــى‏حـــــدّش به بخشش، ثانىِ مجلاى اقدس

نـــــــورش از "كــــــن" كــــــــــرد بر پا هشت گردون مقرنس                 نطق من هر جا چو شمشير است و در وصف شه، اخرس

لـــــــيك پـــــــــــاى عقـــــــل در وصف وى اندر گل نهان شد

 

دست تقــــــديرش بــــه نيـــــــرو، جلوه عقل مجرّد             آينــــــــه انـــــــــــــوار داور، مظهـــــــر اوصـــــــــاف احمـــــد

حكـــــم و فــــــرمانش محكّم، امر و گفتارش مُسدّد             در خصايــــــــل ثــــــانــــــــى اِثنينِ ابـــــوالقاسم محمّد(ص)

آنكـــــه از "يـــــزدان خـــدا" بر جمله پيدا و نهان شد

 

روزگــــــــارش گــــــرچـــــــــه از پيشينيـــــــان بــودى موخّر                 ليك از آدم بُــــدى فــــــــــــــرمانْش تا عيسى مقرّر

از فــــــــــراز تــــــــــوده غبـــــــرا تـــــــا گـــــــــــردون اخضر                 وز طــــــــرازِ قبّــــــــه ناســـــــــوت تا لاهوت، يكسر

بنـــــــده فـــــرمـــــــانبـــــــرش گـــــرديد و عبد آستان شد

 

پادشاها، كـــــــــــار اسلام است و اسلامى پريشان             در چنين عيــــــــدى كـــــــــه بايد هر كسى باشد غزلخوان

بنگــــــرم از هـــــــــر طرف، هر بيدلى سر در گريبان              خســــــــروا، از جـــــــاى بــــــــــرخيز و مدد كن اهل ايمان

خــــــــاصه اين آيت كه پشت و ملجا اسلاميان شد

 

راستــــــــى، اين آيت اللّه گــــــر در اين ســــــامان نبـــودى                 كشتـــــى اسلام را، از مهـــــــــــر پشتيبان نبــودى

دشمنـــــــان را گـــــــر كــــــه تيغ حشمتش بر جان نبودى                 اسمـــــــــى از اسلاميان و رسمى از ايمان نبودى

حَبّــــــــذا از يـــــــزد، كــــــزوى طالعْ اين خورشيد جان شد

 

جــــــاى دارد گـــــــــــر نهد رو، آسمان بر آستانش                لشكــــــر فتح و ظفـــــــر، گــــــــردد همـــــاره جانفشانش

نيـــــــــّرِ اعظــــــــــــم به خدمت آيد و هم اخترانش                عبــــــــد درگــــــــــه بنـــــــــــده فرمان شود، نُه آسمانش

چــــــون كه بر كشتى اسلامى، يگانه پشتبان شد

 

حـــــــــوزه اسلام كـــــــــــز ظلم ستمكــــــــــاران زبون بود                 پيكـــــــــرش بى‏روح و روح اقدسش از تن برون بود

روحش افســـــــرده ز ظلمِ ظلم‏انــــــــديشان دون بـــــــــود                 قلب پيغمبــــــــــــر، دلِ حيدر ز مظلوميش خون بود

از عطــــــايش، بــــــــاز ســـــــــــوى پيكرش روحْ روان شد

 

ابــــــر فيضش بر سر اسلاميان، گوهر فشان است               بـــــــــادِ عــــــــدلش از فـــــــراز شرق تا مغرب وزان است

دادِ علــــمش شهــره دستان، شهود داستان است               حجّت كبــــــــرى ز بعــــــد حضرت صـــــــاحب زمان است

آنكـــــه از جـــودش زمين ساكن، گرايان آسمان شد

 

تا ولايت بـــــر ولـــــــىّ عصر (عج) مــــــى بـــــــاشد مقرّر                 تــــا نبـــــــوّت را محمّد (ص)، تا خلافت راست حيدر

تـــــــا كـــــــه شعر "هندى" است از شهد، چون قند مكرّر                 پــــــوستْ زندان، رگْ سنان و مژّهْ پيكان، موىْ نشتر

بـــــــــاد، آن كس را كـــــــه خصم جاه تو از انس و جان شد

 

 

 

کلیپ زیبای " بشتاب ای منجی عالم " با صدای علی فانی

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون